SİVAS SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Gıda ürünleri satın alınacaktır

SİVAS SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00891614
Şehir : Sivas / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

BİZİM SİVAS 08.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/565085
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1.KISIM (KURU GIDA) : 29 KALEM MUHTELİF MİKTARLARDA KURU GIDA ÜRÜNLERİ 2.KISIM (ET) : 7 KALEM MUHTELİF HAYVANSAL ET VE ET ÜRÜNLERİ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Sivas SGK İl Müdürlüğü Yemekhanesi Selçuklu Mh. M. YAZICIOĞLU Bulv. No : 47 / SİVAS
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.11.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İl Müdürlüğü Ana Hizmet Binası / 4.Kat Toplantı Odası / Selçuklu Mh. M. YAZICIOĞLU Bulv. No : 47 / SİVAS
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

SGK SİVAS İL MÜDÜRLÜĞÜ YEMEKHANESİ


KURU GIDA VE ET ALIMI İHALESİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:


İhale Kayıt Numarası

:

2018/565085

1-İdarenin
a) Adresi : SELÇUKLU MAH. MUHSİN YAZICIOĞLU BULVARI 47 SİVAS MERKEZ/SİVAS
b) Telefon ve faks numarası : 3462217030 - 3462214591
c) Elektronik Posta Adresi : sivassgim@sgk.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1.KISIM (KURU GIDA) : 29 KALEM MUHTELİF MİKTARLARDA KURU GIDA ÜRÜNLERİ 2.KISIM (ET) : 7 KALEM MUHTELİF HAYVANSAL ET VE ET ÜRÜNLERİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Sivas SGK İl Müdürlüğü Yemekhanesi Selçuklu Mh. M. YAZICIOĞLU Bulv. No : 47 / SİVAS
c) Teslim tarihi : 01.01.2019 - 31.12.2019 tarihleri arasında İdarenin aylık yemek listesine göre en az bir gün önceden yazılı faks mesajı veya telefon ile haberdar edilecek olan yüklenici talep konusu malzemeyi temin ederek idarenin teslimat tarihi olarak belirlediği gün ve saatte Selçuklu Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı No:47 SİVAS adresine, İrsaliye belgelerini ekleyecek olup, ürünler Teknik Şartnamede belirtilen özellik ve ambalajlarda teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : İl Müdürlüğü Ana Hizmet Binası / 4.Kat Toplantı Odası / Selçuklu Mh. M. YAZICIOĞLU Bulv. No : 47 / SİVAS
b) Tarihi ve saati : 28.11.2018 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
Belediye' lerce verilmiş olan "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı" nın aslı veya noter onaylı suretinin verilmesi zorunludur.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirası) karşılığı Şartname bedeli MOSİP sistemi üzerinden kurum banka hesabına yatırıldıktan sonra Sivas Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Ana Bina 3. kat Destek Hizmetleri Servisi / Selçuklu Mh. M. YAZICIOĞLU Bulv. No : 47 / SİVAS adresinden temin edilecektir. adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İl Müdürlüğü Ana Hizmet Binası / Destek Hizmetleri Servisi 3.Kat / Selçuklu Mh. M. YAZICIOĞLU Bulv. No : 47 / SİVAS adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR