MALATYA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Gıda ürünleri satın alınacaktır

MALATYA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00889456
Şehir : Malatya
Yayınlandığı Gazeteler

BUSABAH 06.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/527911
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
6 kısımlı 112 kalem üründen oluşan et ve et ürünleri kuru ve yaş gıda içecek ile ekmek alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.11.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Malatya Polisevi Şube Müdürlüğü İnönü Mahallesi İnönü Caddesi No:172/a Yeşilyurt / MALATYA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR
MALATYA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (POLİSEVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ)


Et ve Et Ürünleri Kuru ve Yaş Gıda İçecek İle Ekmek alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/527911

1-İdarenin
a) Adresi : POLİSEVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İnönü Mahallesi İnönü Caddesi No: 172 /A adres no:1231988005 YEŞİLYURT/MALATYA
b) Telefon ve faks numarası : 422 212 85 32 - 422 212 85 34
c) Elektronik Posta Adresi : malatyalojistik@egm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 6 kısımlı 112 kalem üründen oluşan et ve et ürünleri kuru ve yaş gıda içecek ile ekmek alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Polisevi Şube Müdürlüğü hizmet binası deposuna, Bölge Sosyal Tesislerine (Elazığ yolu 10. km Yıldıztepe Mevkii Bölge Trafik arkası) ve İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binasının 4. katında bulunan yemekhane deposu
c) Teslim tarihleri : İdarenin talebi doğrultusunda işe başlama tarihinden itibaren 365 takvim günü peyder pey alım yapılacaktır. İdarenin sözleşme süresi içerisinde verdiği siparişler yüklenici tarafından 1 (bir) iş günü içerisinde karşılanacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Malatya Polisevi Şube Müdürlüğü İnönü Mahallesi İnönü Caddesi No:172/a Yeşilyurt / MALATYA
b) Tarihi ve saati : 28.11.2018 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirası) karşılığı Malatya Polisevi Şube Müdürlüğü Satınalma Büro Amirliği İnönü Mahallesi İnönü Caddesi No:172/a Yeşilyurt / MALATYA (Döküman bedeli Polisevi Şube Müdürlüğü'nün Malatya vakıfbak merkez şubesi nezdinde açılan IBAN: TR 13 0001 5001 5800 7304 0225 93 hesabına yatırılacaktır.) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Malatya Polisevi Şube Müdürlüğü Satınalma Büro Amirliği İnönü Mahallesi İnönü Caddesi No:172/a Yeşilyurt / MALATYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR