SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Gıda ürünleri satın alınacaktır

SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00887661
Şehir : İstanbul / Sultanbeyli
Yayınlandığı Gazeteler

SON SAAT 03.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/547967
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
10 Kalem Gıda ve Mal (UN-ET-KAVRAM YAĞ-TEREYAĞ-MAYA-TUZ-AYRAN-PET BARDAK SU-Plastik Çatal-Kaşık-Kürdan-1 gr Tuz-Islak Mendil-Peçete Paketi-Üç Bölmeli Gıda Servi Kabı (Üst Folyo Yapıştırmalı) alımı yapılacaktır.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.11.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Sultanbeyli Belediyesi Belediye Meclisi Toplantı Salonu-Abdurrahmangazi Mahallesi Belediye Caddesi No:4 34920 Sultanbeyli / İSTANBUL
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

SULTANBEYLİ BELEDİYESİ SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


2019 Yılında İlçemizdeki Taziye Hizmetlerinde kullanılmak üzere "Gıda ve Mal Alımı" İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2018/547967
1-İdarenin
a) Adresi : ABDURRAHMANGAZİ MAHALLESİ KARİZMA SOKAK 2 SULTANBEYLİ/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2165641300 - 2164986149
c) Elektronik Posta Adresi : sosyaldestek@sultanbeyli.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
10 Kalem Gıda ve Mal (UN-ET-KAVRAM YAĞ-TEREYAĞ-MAYA-TUZ-AYRAN-PET BARDAK SU-Plastik Çatal-Kaşık-Kürdan-1 gr Tuz-Islak Mendil-Peçete Paketi-Üç Bölmeli Gıda Servi Kabı (Üst Folyo Yapıştırmalı) alımı yapılacaktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Sultanbeyli Belediyesine ait Battalgazi Mahallesi Kubbe Caddesi No:2 SULTANBEYLİ / İSTANBUL adresindeki yemek ve pide imalathane deposu.
c) Teslim tarihleri : Sözleşme tarihine müteakip 3 gün içerisinde idarenin vereceği teslimat programına göre ; 2 günlük, haftalık, 15 günlük, 1 aylık teslimat programlarına göre pey der pey teslimatlar yapılarak, 31.12.2019 tarihine kadar tüm mallar teslim edilmiş olacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Sultanbeyli Belediyesi Belediye Meclisi Toplantı Salonu-Abdurrahmangazi Mahallesi Belediye Caddesi No:4 34920 Sultanbeyli / İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 26.11.2018 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Tüm Paketli ürünlerde (et dahil (en az 1 Kg'lık etler vakumlu paketlerde ve bilgileri üzerine yazılı); teklif fiyatı verilen ürünlerin Özel Teknik Şartnamede belirtilen besin değerlerini orjinal ambalajın üzerine orjinal yazılı birer adet numunelerin ihale saatinden önce ihale komisyonuna teslim edilmesi gerekmektedir. NUMUNE TESLİM TUTANAKLARI, İHALE TEKLİF ZARFLARI İÇERİSİNDE İSTEKLİLERCE SUNULACAKTIR. Numunelerin değerlendirilmesi ihale saatinden sonra ihale komisyonu tarafından yapılacaktır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Sözleşmeye dayalı her türlü gıda alım işleri iş deneyim olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Sultanbeyli Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü – Mehmet Akif Mahallesi Atatürk Caddesi No:46 L-M (Güney Yanyol üzeri) Sultanbeyli / İSTANBUL adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Sultanbeyli Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü - Mehmet Akif Mahallesi Atatürk Caddesi No: 46 L-M (Güney Yanyol Üzeri) Sultanbeyli / İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR