HARRAN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Gıda ürünleri satın alınacaktır

HARRAN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00865705
Şehir : Şanlıurfa / Harran
Yayınlandığı Gazeteler

HARRAN OVASI 20.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/462116
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
HARRAN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI OLAN KURU GIDA, YAŞ SEBZE MEYVE, SÜT KAHVALTI ÜRÜNLERİ, ET VE ET ÜRÜNLERİ, EKMEK UNLU MAMÜLLERİ İLE TÜP GAZ ALIMI İHALESİ İŞİ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
HARRAN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ PANSİYONU AMBARI
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
16.10.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
HARRAN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

GIDA ÜRÜNLERİ( SEBZE MEYVE, ET VE ET ÜRÜNLERİ, SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ KAHVALTILIK ÜRÜNLERİ, EKMEK UNLU MAMÜLLERİ İLE TÜP GAZ MALZEMELERİ) SATIN ALINACAKTIR
ANADOLU İMAM HATİP L-HARRAN KIZ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

HARRAN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ PANSİYONU İÇİN KURU GIDA, YAŞ SEBZE MEYVE, ET VE ET ÜRÜNLERİ, SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ KAHVALTILIK ÜRÜNLERİ, EKMEK UNLU MAMÜLLERİ İLE TÜP GAZ MALZEMELERİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/462116
1-İdarenin
a) Adresi : SÜLEYMAN DEMİREL MAHALLESİ ADNAN MENDERES CADDESİ 63510 HARRAN/ŞANLIURFA
b) Telefon ve faks numarası : 05325466273 -
c) Elektronik Posta Adresi : 759985@meb.k12.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : HARRAN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI OLAN KURU GIDA, YAŞ SEBZE MEYVE, SÜT KAHVALTI ÜRÜNLERİ, ET VE ET ÜRÜNLERİ, EKMEK UNLU MAMÜLLERİ İLE TÜP GAZ ALIMI İHALESİ İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : HARRAN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ PANSİYONU AMBARI
c) Teslim tarihi : SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINA MÜTEAKİBEN KURU GIDA MALZEMESİ İHTİYAÇ DAHİLİNDE AYDA BİR DEFA , SEBZE MEYVE HAFTADA BİR DEFA İDARENİN BELİRLEYECEĞİ GÜN, ET VE ET ÜRÜNLERİ 15 GÜNDE BİR BELİRLENECEK BİR GÜN, EKMEK VE UNLU MAMÜLLERİ GÜNDE İKİ DEFA TAZE EKMEK TESLİM EDİLECEKTİR, KAHVALTILIK ÜRÜNLERİ İDARENİN BELİRLEYECEĞİ TESLİM PROGRAMINA GÖRE TESLİMAT YAPILACAKTIR. İHTİYAÇ FAZLASI ÜRÜNLER ALINMAYACAKTIR.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : HARRAN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Tarihi ve saati : 16.10.2018 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı https://ekap.kik.gov.tr/EKAP İLE ŞANLIURFA HARRAN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar HARRAN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 270 (iki yüz yetmiş) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR