DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI SATINALMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

Gıda ürünleri satın alınacaktır

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI SATINALMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00860570
Şehir : Kocaeli / Gölcük
Yayınlandığı Gazeteler

GÖLCÜK POSTASI 10.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/359101
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
11 Kısım 16 Kalem Kışlık Sebze ve Meyve Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
02.10.2018 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Gölcük İhale Komisyonu Başkanlığı Merkez Mh. Mareşal Fevzi Çakmak Cd. 9/A Kat:2 Gölcük / KOCAELİ
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR
DZ.İK.MRK.K.LIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK


11 KISIM 16 KALEM KIŞLIK SEBZE VE MEYVE alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/359101

1-İdarenin
a) Adresi : Deniz İkmal Merkezi Komutanlığı 41650 GÖLCÜK/KOCAELİ
b) Telefon ve faks numarası : 2624141129 - 2624147943
c) Elektronik Posta Adresi : denikmerted@dzkk.tsk.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 11 Kısım 16 Kalem Kışlık Sebze ve Meyve Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Deniz İkmal Merkezi Komutanlığı Gölcük/KOCAELİ Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığı Altınova/YALOVA
c) Teslim tarihleri : İşin süresi, sözleşme imzalandıktan sonra; 1’inci Kısım Ispanak, 01 KASIM 2018-31 MART 2019 tarihleri arasında, Pırasa, 01 KASIM 2018-30 NİSAN 2019 tarihleri arasında, 2’nci Kısım Havuç, 01 KASIM 2018-31 MAYIS 2019 tarihleri arasında, Turp, 01 KASIM 2018-28 ŞUBAT 2019 tarihleri arasında, 3’üncü Kısım Elma, 01 KASIM 2018-31 MAYIS 2019 tarihleri arasında, 4’üncü Kısım Lahana Baş Beyaz, 01 KASIM 2018-28 ŞUBAT 2019 tarihleri arasında, Lahana Baş Kırmızı, 01 KASIM 2018-31 MAYIS 2019 tarihleri arasında, 5’inci Kısım Karnabahar, 15 KASIM 2018-15 MART 2019 tarihleri arasında, Brokoli, 01 ARALIK 2018-28 ŞUBAT 2019 tarihleri arasında, 6’ncı Kısım Portakal, 01 ARALIK 2018-31 MART 2019 tarihleri arasında, 7’nci Kısım Mandarin, 01 KASIM 2018-31 OCAK 2019 tarihleri arasında, 8’inci Kısım Kabak Kestane, 01 KASIM 2018-28 ŞUBAT 2019 tarihleri arasında, Ayva, 01 ARALIK 2018-15 ŞUBAT 2019 tarihleri arasında, 9’uncu Kısım Yeşil Salata (Kıvırcık), 01 KASIM 2018-30 NİSAN 2019 tarihleri arasında, 10’uncu Kısım Muz, 01 KASIM 2018-31 MAYIS 2019 tarihleri arasında, 11’inci Kısım Kivi, 01 ARALIK 2018-30 NİSAN 2019 tarihleri arasında teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Gölcük İhale Komisyonu Başkanlığı Merkez Mh. Mareşal Fevzi Çakmak Cd. 9/A Kat:2 Gölcük / KOCAELİ
b) Tarihi ve saati : 02.10.2018 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 5 TRY (Türk Lirası) karşılığı Gölcük İhale Komisyonu Başkanlığı Merkez Mh. Mareşal Fevzi Çakmak Cd. 9/A Kat:2 Gölcük / KOCAELİ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gölcük İhale Komisyonu Başkanlığı Merkez Mh. Mareşal Fevzi Çakmak Cd. 9/A Kat:2 Gölcük / KOCAELİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR