İZMİR JANDARMA TEDARİK MERKEZ KOMUTANLIĞI

Gıda ürünleri satın alım işi

İZMİR JANDARMA TEDARİK MERKEZ KOMUTANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/486042
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
BAL POŞET, NET 40 GR. : 30.000 AD. FINDIK EZME, POŞET NET 40 GR . : 30.000 AD. TAHİN PEKMEZ, 40 GR. : 30.000 AD.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.10.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İZMİR JANDARMA TED.MRK.K.LIĞI KEMALPAŞA MAHALLESİ 7421 SOKAK NO:1 35040 BORNOVA/İZMİR
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI JANDARMA TED.MRKZ.K.LIĞI(BORNOVA/İZMİR)

3 (ÜÇ) KALEM 2 (İKİ) KISIM KAHVALTILIK GIDA MADDESİ (BAL POŞET, FINDIK EZME POŞET, TAHİN PEKMEZ) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/486042

1-İdarenin
a) Adresi : İZMİR JANDARMA TED.MRK.K.LIĞI KEMALPAŞA MAHALLESİ 7421 SOKAK NO:1 BORNOVA 35040 HACILARKIRI BORNOVA/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 2324794806 - 2324793943
c) Elektronik Posta Adresi : ihlkom2ikm35@jandarma.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
BAL POŞET, NET 40 GR. : 30.000 AD. FINDIK EZME, POŞET NET 40 GR . : 30.000 AD. TAHİN PEKMEZ, 40 GR. : 30.000 AD.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : İHTİYAÇ LİSTESİ VE TESLİM - TESELLÜM TAKVİMİ ÇİZELGESİNDE BELİRTİLEN BİRLİĞE, BELİRTİLEN ZAMANLARDA/ZAMAN ARALIĞINDA TESLİM EDİLECEKTİR.
c) Teslim tarihleri : BAL POŞET, NET 40 GR VE FINDIK EZME, POŞET NET 40 GR SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINI MÜTEAKİP 2 TAKSİT HALİNDE (1 İNCİ TAKSİT 1-30 TAKVİM GÜNÜ, 2 NCİ TAKSİT 210-240 TAKVİM GÜNÜ); TAHİN PEKMEZ, POŞET 40 GR. SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINI MÜTEAKİP 1-30 TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE TESLİM EDİLECEKTİR.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : İZMİR JANDARMA TED.MRK.K.LIĞI KEMALPAŞA MAHALLESİ 7421 SOKAK NO:1 35040 BORNOVA/İZMİR
b) Tarihi ve saati : 22.10.2018 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı J.TEDARİK MERKEZİ KOMUTANLIĞI BORNOVA/İZMİR adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İZMİR J. TEDARİK MERKEZİ K.LIĞI KEMALPAŞA MAHALLESİ 7421 SOKAK NO:1 35040 BORNOVA/İZMİR (2 NO.LU İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI İDARE GÖREVLİSİNE TESLİM EDİLECEKTİR.) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR