DİYARBAKIR İL JANDARMA KOMUTANLIĞI

Gıda ürünleri alınacaktır

DİYARBAKIR İL JANDARMA KOMUTANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN01046330
Şehir : Diyarbakır
Yayınlandığı Gazeteler

DİYARBAKIR SÖZ 05.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/418057
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
4 KISIM KIŞLIK SEBZE VE MEYVE ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
1 VE 2' NCİ KISIM MALZEMELER LİCE J.KOMD.A.K.LIĞI İLE BAĞLI BİRLİKLERİNE 3 VE 4' ÜNCÜ KISIM MALZEMELER SİLVAN J.KOMD.A.K.LIĞI İLE BAĞLI BİRLİKLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
30.09.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
DİYARBAKIR İL JANDARMA KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI (ELAZIG YOLU ÜZERI IL ÖZEL IDARE ARKASI SEYRANTEPE 21150 - YENİŞEHİR / DİYARBAKIR )
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı
GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

İL JANDARMA KOMUTANLIĞI(DİYARBAKIR) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI


4 KISIM KIŞLIK SEBZE VE MEYVE ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/418057

1-İdarenin
a) Adresi : ELAZIG YOLU ÜZERI IL ÖZEL IDARE ARKASI SEYRANTEPE 21150 YENİŞEHİR/DİYARBAKIR
b) Telefon ve faks numarası : 4122625137 - 4122621309
c) Elektronik Posta Adresi : IHLKOM21@JANDARMA.GOV.TR
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 4 KISIM KIŞLIK SEBZE VE MEYVE ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : 1 VE 2' NCİ KISIM MALZEMELER LİCE J.KOMD.A.K.LIĞI İLE BAĞLI BİRLİKLERİNE 3 VE 4' ÜNCÜ KISIM MALZEMELER SİLVAN J.KOMD.A.K.LIĞI İLE BAĞLI BİRLİKLERİ
c) Teslim tarihi : TÜM KISIMLAR; 01 KASIM 2019 TARİHİNDEN İTİBAREN VERİLECEK GÜNLÜK, HAFTALIK VEYA AYLIK SİPARİŞLERE GÖRE 31 NİSAN 2020 TARİHİNE KADAR EK-B ÇİZELGEDE BELİRTİLEN TARİH ARALIKLARINDA TESLİM EDİLECEKTİR. SÖZLEŞMENİN 01 KASIM 2018 TARİHİNDEN SONRA İMZALANMASI DURUMUNDA İSE SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINI MÜTEAKİP İŞE BAŞLANACAK OLUP VERİLECEK GÜNLÜK, HAFTALIK VEYA AYLIK SİPARİŞLERE GÖRE 31 NİSAN 2020 TARİHİNE KADAR TESLİM EDİLECEKTİR.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : DİYARBAKIR İL JANDARMA KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI (ELAZIG YOLU ÜZERI IL ÖZEL IDARE ARKASI SEYRANTEPE 21150 - YENİŞEHİR / DİYARBAKIR )
b) Tarihi ve saati : 30.09.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
HERTÜRLÜ SEBZE VE MEYVE ALIMI İHALESİ BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DİYARBAKIR İL JANDARMA KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI (ELAZIG YOLU ÜZERI IL ÖZEL IDARE ARKASI SEYRANTEPE 21150 - YENİŞEHİR / DİYARBAKIR ) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR