AYDIN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Gıda ürünleri alınacaktır

AYDIN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00902569
Şehir : Aydın / Efeler
Yayınlandığı Gazeteler

SES 26.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/604051
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü personeli ve beraberinde göreve katılan diğer kadro personeline 24.005 adet yiyecek (yemek-kumanya) alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.12.2018 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
AYDIN EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ A HİZMET BİNASI LOJİSTİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 210 NOLU ODA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı
GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR
AYDIN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İl Emniyet Müdürlüğümüze bağlı Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü personeli ve beraberinde tertibata katılacak diğer kadro personeline 01012019-31122019 tarihleri arasında verilmek üzere yiyecek (yemek-kumanya) alımı işi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/604051
1-İdarenin
a) Adresi : Efeler Mahallesi Izmir Bulvarı No:114 09020 EFELER/AYDIN
b) Telefon ve faks numarası : 2562196120 - 2562196130
c) Elektronik Posta Adresi : aydin@egm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü personeli ve beraberinde göreve katılan diğer kadro personeline 24.005 adet yiyecek (yemek-kumanya) alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü personeli ile beraberinde göreve katılan diğer kadro personeline verilecek yiyecek Aydın Efeler ilçesi Adnan Menderes Mahallesi 503 Sok.No:34 adresinde bulunan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü hizmet binasında teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen sipariş tarihinden itibaren peyderpey 31.12.2019 tarihine kadardır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : AYDIN EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ A HİZMET BİNASI LOJİSTİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 210 NOLU ODA
b) Tarihi ve saati : 19.12.2018 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından verilmiş ihale başlangıç ve bitiş süresini kapsayan İşletme Kayıt Belgesi veya Gıda Üretim İzin Belgesi
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Aydın Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne doküman bedelinin yatırıldığına dair makbuz karşılığı Aydın Emniyet Müdürlüğü (A) Hizmet Binası Lojistik Şube Müdürlüğü 212 numaralı odadan adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Aydın Emniyet Müdürlüğü (A) Hizmet Binası Lojistik Şube Müdürlüğü 212 Nolu Satınalma Büro Amirliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR