ÇORUM 0-18 YAŞ ÇOCUK EVLERİ SİTESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Gıda malzemesi satın alınacaktır

ÇORUM 0-18 YAŞ ÇOCUK EVLERİ SİTESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00981219
Şehir : Çorum / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

ÇORUM HABER 15.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/171246
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
147 KALEM ÇEŞİTLİ GIDA MALZEMESİ ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
09.05.2019 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Çorum 0-18 Yaş Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü Akkent Mahallesi Akkent Caddesi No:110 ÇORUM MERKEZ
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ÇORUM 0-18 YAŞ ÇOCUK EVLERİ SİTESİ MÜDÜRLÜĞÜ


147 KALEM 4 AYLIK (MAYIS-AĞUSTOS) GIDA MALZEMESİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/171246

1-İdarenin
a) Adresi : Akkent Mahallesi Akkent Caddesi No:110 19100 ÇORUM MERKEZ/ÇORUM
b) Telefon ve faks numarası : 3642211218 - 3642211258
c) Elektronik Posta Adresi : corumsevgievleri@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 147 KALEM ÇEŞİTLİ GIDA MALZEMESİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : ÇORUM 0-18 YAŞ ÇOCUK EVLERİ SİTESİ MÜDÜRLÜĞÜ /AKKENT MAHALLESİ AKKENT CADDESİ NO:110-ÇORUM
c) Teslim tarihi : Malzemenin teslim yeri Kuruluşa ait yaşam birimleridir. Yüklenici tarafından idareye getirilecek bütün malzemeler ,Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul işlemlerine Dair Yönetmelik esasları dahilinde hafta içi 09-:00-15:00 saatleri arasında kuruluşumuzda kurulan Muayene ve Kabul Komisyonunca yapılacaktır. İhale konusu malların .duyusal ve fiziksel muayenesi ,söz konusu malların özelliklerine göre ,renk ve görünüşüne bakılarak ,koklanarak ,tadılarak pişirilerek ve çiğnenerek yapılacaktır. Mallar idarenin ihtiyacına göre oluşturacağı listeleri yüklenici firmaya bildirilecektir. Listelere göre teslimat yapılacak ,kesinlikle listelerin birleştirilmesi söz konusu olmayacaktır. Yüklenici firma siparişi verilen o parti malların miktarlarında artırma veya eksiltme yapamayacaktır. Ekmek ihtiyacımız bir gün önceden sipariş edilecek ve günlük olarak temin edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Çorum 0-18 Yaş Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü Akkent Mahallesi Akkent Caddesi No:110 ÇORUM MERKEZ
b) Tarihi ve saati : 09.05.2019 - 14:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı ÇORUM 0-18 YAŞ ÇOCUK EVLERİ SİTESİ MÜDÜRLÜĞÜ Akkent Mah. Akkent Cad. No:110 ÇORUM adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum 0-18 Yaş Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü Akkent Mahallesi Akkent Caddesi No:110 ÇORUM MERKEZ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR