KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 4. MOTORLU PİYADE TUGAY KOM. İHALE KOM. BŞK.

Gıda malzemeleri satın alınacaktır

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 4. MOTORLU PİYADE TUGAY KOM. İHALE KOM. BŞK.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01132229
Şehir : Trabzon
Yayınlandığı Gazeteler

KUZEY EKSPRES 14.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/59922
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
10 Kalem Gıda Malzemesi Alımı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
10.03.2020 13:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
17’nci Komd.Tug.K.lığı İhale Komisyon Bşk.lığı Ortahisar / Trabzon
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

10 KALEM GIDA MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR / 17'İNCİ KOMD. TUG. K.LIĞI MSB BAĞLILARI.

10 Kalem Gıda Malzemesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası: 2020/59922
1-İdarenin
a) Adresi:
Boztepe Mah. Mısırlı Cad. Trabzon/Merkez
b)Telefon ve faks : 4623262980 - 4623230371
c) Elektronik Posta Adresi: 17komando@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın:
a) Niteliği, türü ve miktarı:
10 Kalem Gıda Malzemesi Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir
b) Teslim yeri: 17 nci Komd. Tug. K.lığı Şehit Ütğm. Naci Doğan Kışlası Taşınır (Tüketilebilir) 334 Mal Saymanlığı depoları Erdoğdu/Ortahisar/Trabzon
c) Teslim tarihi: 1. Kuru soğan (13.000 kg); 01 Nisan 2020-31 Mart 2021 tarihleri arasında teslim edilecektir. 2.Patates (33.000 kg); 01 Nisan 2020-31 Mart 2021 tarihleri arasında teslim edilecektir. 3. Yumurta (200.000 adet); 01 Nisan 2020-31 Mart 2021 tarihleri arasında teslim edilecektir. 4. Maydanoz (10.000 dmt); 01 Nisan 2020-31 Mart 2021
tarihleri arasında teslim edilecektir. 5. Limon (15.000 kg); 01 Nisan 2020-31 Mart 2021 tarihleri arasında teslim edilecektir. 6. Sarımsak (500 kg); 01 Nisan 2020-31 Mart 2021 tarihleri arasında teslim edilecektir. 7. Muz (13.500 kg); 01 Nisan 2020-31 Mart 2021 tarihleri arasında teslim edilecektir. 8. Yoğurt dökme yarım yağlı (25.000 kg); 01 Nisan 2020-31 Mart 2021 tarihleri arasında teslim edilecektir. 9. Yoğurt kase yarım yağlı 200 gr (80.000 ad); 01 Nisan 2020-31 Mart 2021 tarihleri arasında teslim edilecektir. 10. Uht Süt 1/1 yarım yağlı (23.000 kg); 01 Nisan 2020-31 Mart 2021 tarihleri arasında teslim edilecektir.

3- İhalenin:
a) Yapılacağı yer:
17’nci Komd.Tug.K.lığı İhale Komisyon Bşk.lığı Ortahisar / Trabzon
b) Tarihi ve saati: 10.03.2020 - 13:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 17?nci Komd.Tug.İhale Komisyon Bşk.lığı / TRABZON adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR