ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Gıda malzemeleri satın alınacaktır

ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/784
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
135 KALEM MUHTELİF GIDA MALZEMESİ-KADIN KONUK EVİNDE KULLANILMAK ÜZERE MUHTELİF GIDA MALZEMESİ ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.01.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
BARBAROS MAH. ŞEBBOY SOK. NO:4/A ATAŞEHİR/ İSTANBUL
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

2020 YILI KADIN KONUKEVİ İÇİN MUHTELİF GIDA MALZEMESİ ALIMI
ATAŞEHİR BELEDİYESİ KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2020 YILI KADIN KONUKEVİ İÇİN MUHTELİF GIDA MALZEMESİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2020/784
1-İdarenin
a) Adresi : Barbaros Mah. Şebboy Sok. No: 4/A Batıataşehir ATAŞEHİR/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2165705000 - 2166870797
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@atasehir.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
135 KALEM MUHTELİF GIDA MALZEMESİ-KADIN KONUK EVİNDE KULLANILMAK ÜZERE MUHTELİF GIDA MALZEMESİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI KADIN KONUKEVİ
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalandığı tarihinden itibaren mal alımına başlanacaktır. İdarenin belirteceği zamanlarda peyder pey mal alımı yapılacaktır. İdare istediği malı, istediği miktarda ve istediği zaman almaya serbest olup 31.12.2020 tarihinde iş bitirilecektir

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : BARBAROS MAH. ŞEBBOY SOK. NO:4/A ATAŞEHİR/ İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 20.01.2020 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekliler; İstanbul içerisinde bulunan Depo, İmalathane, Perakende Satış vb. gibi yerlere ait İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarını teklif zarfında sunacaklardır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
İstekli Yetkili Satıcı ise; Yetkili satıcı imalatçısına ait Yetki Belgesi ile birlikte ihale tarihi itibari ile geçerlilik süresi dolmamış İşletme Onay Belgelerini aşağıda yazılı ola kısımlar için getirmekle yükümlüdür.

İstekliler İmalatçı ise kendilerine ait

*Evcil Tırnaklı Hayvan Eti Üreten İşletmeler

a)Kesimhane

b)Parçalama Tesisi

*Et Üreten İşletmeler

a)İşletme Tesisi

Ayrıca istekliye ait frigofirik kasa ruhsatı veya frigofirik kasalı araca ait kira sözleşmesinin aslı veya noter onaylı suretini teklif zarfıyla birlikte sunacaktır.İstekliler 7.5.6 maddesinde istenen 11 adet numune ürünlere ait Tarım ve Orman Bakanlığı'nda alınmış, İşletme Kayıt Belgesi, İşletme Onay Belgesi ve Yetki Belgelerinin asıllarını veya noter onaylı suretlerini ibraz etmek zorundadır. Orjinal ambalajlardaki numunelerin üzerinde bulunan üretici bilgilerine ait olmayan belgeler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Un, Bulgur, Makarna, Kırmızı Mercimek, Toz Şeker, Domates Salçası, Yumurta, Tuz, Pirinç, Sıvı yağ, Kuru Nane ürünlerine ait en küçük ambalajlarda 1 er adet numuneyi teklif zarfı ile birlikte sunacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI-DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-İHALE ŞEFLİĞİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR