TRABZON GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Gıda maddesi ve muhtelif ihtiyaç malzemeleri satın alınacaktır

TRABZON GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00981257
Şehir : Trabzon
Yayınlandığı Gazeteler

KARADENİZ 15.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/164674
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2 KISMİ GRUPTA 194 KALEM GIDA MADDELERİ VE MUHTELİF İHTİYAÇ MALZEME ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
07.05.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Toplantı Salonu - Akyazı Mahallesi Akçaabat (Konak) Caddesi Şenol GÜNEŞ Spor Kompleksi No:6 61040 ORTAHİSAR/TRABZON
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

2 KISIM GIDA MADDELERİ VE MUHTELİF İHTİYAÇ MALZEMELERİ MAL ALIMI
TRABZON GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ


2 KISIM GIDA MADDELERİ VE MUHTELİF İHTİYAÇ MALZEMELERİ MAL ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/164674
1-İdarenin
a) Adresi : Akyazı Mahallesi Akçaabat (Konak) Caddesi Şenol Güneş Kompleksi No:6 61040 ORTAHİSAR/TRABZON
b) Telefon ve faks numarası : 4622302256 - 4622302266
c) Elektronik Posta Adresi : trabzon@gsb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2 KISMİ GRUPTA 194 KALEM GIDA MADDELERİ VE MUHTELİF İHTİYAÇ MALZEME ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Kamp Eğitim Merkezi
c) Teslim tarihi : Ürün teslimatları idarenin talebi doğrultusunda günlük, haftalık veya aylık olarak peyderpey yapılacaktır. Ürünlere ait siparişler görevlilerce telefon veya faksla yüklenici firmaya birkaç gün önceden bildirilecektir. Sipariş edilen Tüm Ürünler getirilmesi istenildiği Tarihte ve sabah 08.00 - 10.00 saatleri arasında şartname hükümlerine uygun özellik ve nitelikte, eksiksiz olarak zamanında teslim edilecektir. Acil durumlarda İdarenin talep etmesi halinde yüklenici bu talebi gün içerisinde karşılamak durumundadır. Tüm malzemeler Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Kamp Eğitim Merkezi deposuna teslimi yapılacak. Yüklenici ihalenin tüm kısımları için talep edilen mal ve malzemeleri kendi araçları ve personeli ile İdareye teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Toplantı Salonu - Akyazı Mahallesi Akçaabat (Konak) Caddesi Şenol GÜNEŞ Spor Kompleksi No:6 61040 ORTAHİSAR/TRABZON
b) Tarihi ve saati : 07.05.2019 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.KAMU VEYA ÖZEL SEKTÖRDE BİR SÖZLEŞME DAHİLİNDE YAPILAN HER TÜRLÜ GIDA ÜRÜNLERİ ALIM VE SATIMI İŞ DENEYİM BELGESİ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Satınalma ve İhaleli İşler Servisi Akyazı Mahallesi Akçaabat (Konak) Caddesi Şenol GÜNEŞ Spor Kompleksi No:6 61040 ORTAHİSAR/TRABZON ( Doküman Bedeli Ziraat Bankası Trabzon Merkez Şubesi TR210001000243392494995001 nolu ıban hesabına yatırılacaktır.) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü - Satınalma ve İhaleli İşler Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR