TEKİRDAĞ HÜRRİYET ÇOCUK EVLERİ SİTESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Gıda maddesi satın alınacaktır

TEKİRDAĞ HÜRRİYET ÇOCUK EVLERİ SİTESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01095001
Şehir : Tekirdağ / Süleymanpaşa
Yayınlandığı Gazeteler

TRAKYA DEMOKRAT 04.12.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/634017
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Tekirdağ Hürriyet Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü 225 Kalem ve Zübeyde Hanım Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü 217 Kalem Gıda Maddesi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
30.12.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Tekirdağ Hürriyet Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü Gündoğdu Turgut Mahallesi Osmangazi Bulvarı No: 43 SÜLEYMANPAŞA / TEKİRDAĞ
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni


TEKİRDAĞ HÜRRİYET ÇOCUK EVLERİ SİTESİ MÜDÜRLÜĞÜ 225 KALEM VE ZÜBEYDE HANIM ÇOCUK EVLERİ SİTESİ MÜDÜRLÜĞÜ 217 KALEM GIDA MADDESİ
ÇOCUK EVLERİ SİTESİ- TEKİRDAĞ HÜRRİYET AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Tekirdağ Hürriyet Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü 225 Kalem ve Zübeyde Hanım Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü 217 Kalem Gıda Maddesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/634017
1-İdarenin
a) Adresi : Hürriyet Mah. Bağlar Yurdu Cad. Damlarca Mevkii Çevreyolu Kenarı Merkez/Tekirdağ 59030 TEKİRDAĞ MERKEZ/TEKİRDAĞ
b) Telefon ve faks numarası : 2822933324 - 2822934193
c) Elektronik Posta Adresi : tekirdag.eyysem@ailevecalisma.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Tekirdağ Hürriyet Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü 225 Kalem ve Zübeyde Hanım Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü 217 Kalem Gıda Maddesi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Tekirdağ Hürriyet Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü Gündoğdu Turgut Mahallesi Osmangazi Bulvarı No: 43 SÜLEYMANPAŞA / TEKİRDAĞ , Zübeyde Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü Karadeniz Mahallesi Trabzon Caddesi No: 176/1 SÜLEYMANPAŞA / TEKİRDAĞ
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra 01.01.2020 tarihinden itibaren Mal alımı yapılacaktır.Alınacak malzeme peyder pey 31.12.2020 tarihine kadardır. İhale konusu malların teslimatı idarenin isteği ve İdarenin belirlediği yemek listesi doğrultusunda olacak ihtiyaca göre; günlük, haftalık ve aylık olarak teslim edilecektir., Ekmek, simit v.b. ürünler ve idarenin belirleyeceği günlük tüketilmesi gereken ürünler ise günlük olarak teslim edilecektir


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Tekirdağ Hürriyet Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü Gündoğdu Turgut Mahallesi Osmangazi Bulvarı No: 43 SÜLEYMANPAŞA / TEKİRDAĞ
b) Tarihi ve saati : 30.12.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Tekirdağ Hürriyet Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü Gündoğdu Turgut Mahallesi Osmangazi Bulvarı No: 43 SÜLEYMANPAŞA / TEKİRDAĞ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İhale, aşağıdaki idarelerin ortak ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla yapılmaktadır.
Çocuk Evleri Sitesi- Tekirdağ Hürriyet Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Çocuk Evleri Sitesi-Tekirdağ Zübeyde Hanım Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR