NAMIK KEMAL ÜNİV. SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR D. BŞK.

Gıda maddesi alımı yapılacaktır

NAMIK KEMAL ÜNİV. SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR D. BŞK.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00891144
Şehir : Tekirdağ / Süleymanpaşa
Yayınlandığı Gazeteler

TEKİRDAĞ YENİ İNAN 08.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/554098
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1.KISIM: KIRMIZI ET GRUBU 2.KISIM: TAVUK, HİNDİ VE BALIK GRUBU 3 KISIM: SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ GRUBU 4.KISIM: DONDURULMUŞ ÜRÜNLER GRUBU 5.KISIM: EKMEK GRUBU 6.KISIM: SU VE İÇECEK MALZEMESİ GRUBU 7.KISIM: TATLI VE HAMUR İŞLERİ GRUBU Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
06.12.2018 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü Sosyal Yaşam Merkezi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İhale Toplantı Salonu Namık Kemal Mahallesi Kampüs Caddesi No:1 Süleymanpaşa/ TEKİRDAĞ
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZİ YEMEKHANE MUTFAĞINDA KULLANILMAK ÜZERE 7 GRUP GIDA MADDESİ ALIMI

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZİ YEMEKHANE MUTFAĞINDA KULLANILMAK ÜZERE 7 GRUP GIDA MADDESİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2018/554098
1-İdarenin
a) Adı : SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
b) Adresi : Namık Kemal Mah. Kampüs Cad. No:1 59030 - TEKİRDAĞ MERKEZ/TEKİRDAĞ
c) Telefon ve faks numarası : 2822501603 - 2822509910
ç) Elektronik Posta Adresi : aoz@nku.edu.tr
d) İhale dokümanının görülebileceği adres : Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
e) İhale dokümanının görülebileceği / görülüp e-imza kullanılarak indirilebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu işin/alımın
a) Adı : TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZİ YEMEKHANE MUTFAĞINDA KULLANILMAK ÜZERE 7 GRUP GIDA MADDESİ ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı : 1.KISIM: KIRMIZI ET GRUBU 2.KISIM: TAVUK, HİNDİ VE BALIK GRUBU 3 KISIM: SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ GRUBU 4.KISIM: DONDURULMUŞ ÜRÜNLER GRUBU 5.KISIM: EKMEK GRUBU 6.KISIM: SU VE İÇECEK MALZEMESİ GRUBU 7.KISIM: TATLI VE HAMUR İŞLERİ GRUBU
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞINA BAĞLI BESLENME HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZİ YEMEKHANE MUTFAĞI MAL KABUL ALANI
ç) Süresi/teslim tarihi : Teslimat tek partide ya da aşağıda detayları belirtilen şekilde olacaktır. a) Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen sipariş tarihinden itibaren 1 (bir) iş günü içerisinde yüklenici malı idarenin talep ettiği miktarlar doğrultusunda peyder pey teslim edilerek fatura ay sonları düzenlenecektir.Gönderilen mal muayene komisyonunca denetim, muayene işlemleri yapıldıktan sonra idarenin bu iş için görevlendirdiği personel nezaretinde yemekhane ambarına alınacaktır. Muayene ve Kabul komisyonunca kabul edilmeyen mal idarenin istediği malzeme ile değiştirilecek ve istenilen malzeme gönderilecektir. Üretim alanına girilmeyecektir. Ürünler mal teslim kabul kapısına kadar getirilecek ve ürünler kontrol edildikten sonra irsaliye ile birlikte Taşınır kayıt kontrol yetkilisi tarafından alınacaktır. b) Teslimatların mesai saatleri içinde sabah 08:30-11:00 ile öğleden sonra 14:00- 17:00 saatleri arasında yapılması esastır.

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 06.12.2018 - 10:30
b) e-anahtar gönderme zaman aralığı : 06.12.2018 10:30 - 06.12.2018 14:30
c) e-tekliflerin açılacağı tarih ve saat : 06.12.2018 - 14:30
ç) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü Sosyal Yaşam Merkezi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İhale Toplantı Salonu Namık Kemal Mahallesi Kampüs Caddesi No:1 Süleymanpaşa/ TEKİRDAĞ


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için e-teklifleri kapsamında standart forma uygun teklif mektubu ve eklerini sunmaları ve geçici teminat ile ihaleye katılım ve yeterlik kriterlerini karşılayan belgelerine ilişkin bilgileri teklif mektubu ekinde yer alan yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtmeleri gerekir:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilanço bilgileri:
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olduğunu,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olduğunu,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olduğunu ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlandığını göstermek üzere yıl sonu bilanço belgelerine ilişkin bilgileri belirtebilirler.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerine ilişkin bilgileri sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) Adaylar veya isteklilerin adlarına veya ünvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,
d) Alım konusu malın gıda veya gıda ile temas eden madde ve malzeme olması durumunda gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretimini düzenleyen mevzuat çerçevesinde aday veya istekli adına düzenlenmiş ve alım konusu mal veya malların faaliyet konusu olarak belirlendiği Gıda Sicil Belgesi (Sertifikası) ya da aday ve istekli adına ve teklif edilen ürüne ilişkin düzenlenen Gıda Üretim Sertifikası/Gıda Üretim İzin Belgesi, veya 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 30.uncu maddesine istinaden ''Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik '' kapsamında kayıt veya onay belgeleri , ( İşletme Kayıt Belgesi veya İşletme Onay Belgesi).
e) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
Mal Alımları İhale Yönetmeliğinin 38.maddesi ve Kamu İhale Genel Tebliğinin 58. maddesindeki.düzenlemeler çerçevesinde değerlendirilecektir.
Adayın ve İsteklinin İmalatçı olduğunu gösteren yukarıdaki belgelerden birini Birim Fiyat Teklif Cetvelindeki malzeme sırasına göre sıralayıp sunması yeterlidir.
4.3.3. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgeler
4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
Teknik Şartnamenin onaylanıp ihale dosyasına konulması aranacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu ve özel sektöre yapılan tüm gıda maddeleri tedariki benzer iş olarak edilelecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve indirilmesi:
İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda beyan usulü ile hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. e-anahtarlar; ihale tarih ve saatinden sonra, e-tekliflerin açılacağı tarih ve saate kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, hizmet/mal kalemi- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir hizmet/mal kalemi miktarı ile bu hizmet/mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat mektupları Kurumla “EKAP Üzerinden Online Bilgi Alışverişine Yönelik İşbirliği Yapılmasına Dair Protokol” imzalamış olan bankalardan alınacak ve mektuba banka tarafından verilen ayırt edici numara yeterlik bilgileri tablosunda belirtilecektir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
Bu ihalede aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmayacak ve ihale teklif fiyatı en düşük geçerli teklif sahibi istekli üzerinde bırakılarak sonuçlandırılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR