ERZURUM İLİ KAMU HASTANE BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

Gıda, asansör, yangın algılama, tv verici kartı ve tıbbi sarf malzeme alınacaktır

ERZURUM İLİ KAMU HASTANE BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00997588
Şehir : Erzurum
Yayınlandığı Gazeteler

GÜNEBAKIŞ 16.05.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/207613
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
11 Kısım 203 kalem Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
03.06.2019 10:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 03.06.2019 - 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü İhale Salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ERZURUM İLİ KAMU HASTANE BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

GIDA,ASANSÖR,YANGIN ALGILAMA,METAL YÜK RAFI,OTOMATİK KAYAR KAPI,TV VERİCİ KARTI VE TIBBİ SARF MALZEME(AŞI NAKİL KABI,KAN VE,İDRAR TAŞIMA ÇANTASI VE CPR TAHTASI) AKÜ SATIN ALINACAKTIR
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


Erzurum Sağlık Müd. Bağlı Pasinler Dev. Hast. İçin Gıda,Asansör,Yangın Algılama,Metal Yük Rafı,Otomatik Kayar Kapı,TV Verici Kartı ve Tıbbi Sarf Malzeme(Aşı Nakil Kabı,Kan ve,İdrar Taşıma Çantası ve CPR Tahtası)Pasinler ve Hınıs Hast. Akü Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2019/207613
1-İdarenin
a) Adı : İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : Üniveriste Mah. Prof. Dr. İhsan Doğramacı Bulvarı Çatyolu Cad. Yakutiye / ERZURUM YAKUTİYE/ERZURUM
c) Telefon ve faks numarası : 4422343925 - 4423434389
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Erzurum Sağlık Müd. Bağlı Pasinler Dev. Hast. İçin Gıda,Asansör,Yangın Algılama,Metal Yük Rafı,Otomatik Kayar Kapı,TV Verici Kartı ve Tıbbi Sarf Malzeme(Aşı Nakil Kabı,Kan ve,İdrar Taşıma Çantası ve CPR Tahtası)Pasinler ve Hınıs Hast. Akü Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : 11 Kısım 203 kalem
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Pasinler İlçe Devlet Hastanesi Hınıs İlçe Devlet Hastanesi
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşme İmzalandığı tarihten itibaren ; idarenin talebi doğrultusunda 1. kısım Gıda Malzemesi için teslim tarihi 7 gün- diğer kısımlar için ise sipariş tarihinden itibaren 10 gün içinde teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme İmzalandığı tarih

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 03.06.2019 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü İhale Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR