AFYONKARAHİSAR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Gezici diş sağlığı aracı alınacaktır

AFYONKARAHİSAR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00888673
Şehir : Afyonkarahisar
Yayınlandığı Gazeteler

HİSAR 03.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/533216
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Gezici Diş Sağlığı Aracı (Tam Donanımlı ) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.11.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
DERVISPASA MAHALLESI DR. MAHMUT HOCA CADDESI 03200 MERKEZ / AFYONKARAHİSAR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BİRİMİ
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLİMİZ SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜMÜZE
BAĞLI TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİNE (KADTEM BİRİMİNDE) KULLANILMAK ÜZERE GEZİCİ DİŞ SAĞLIĞI ARACI ALIMI


İlimiz Sağlık Müdürlüğümüze Bağlı Toplum Sağlığı Merkezine KADTEM Biriminde Kullanılmak Üzere Gezici Diş Sağlığı Aracı Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/533216
1-İdarenin
a) Adresi : DERVISPASA MAHALLESI DR. MAHMUT HOCA CADDESI 03200 AFYONKARAHİSAR MERKEZ/AFYONKARAHİSAR
b) Telefon ve faks numarası : 2724440430 - 2722147524
c) Elektronik Posta Adresi : khb03.satinalma@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Gezici Diş Sağlığı Aracı (Tam Donanımlı )
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : İlimiz Sağlık Müdürlüğümüze Bağlı Merkez Toplum Sağlığı Merkezine (KADTEM Birimi)
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra 30 (otuz) takvim günü içerisinde teknik şartnamede belirtilen şartlara uygun montajı yapılıp teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : DERVISPASA MAHALLESI DR. MAHMUT HOCA CADDESI 03200 MERKEZ / AFYONKARAHİSAR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BİRİMİ
b) Tarihi ve saati : 28.11.2018 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekliler ihale zarfına, Araç üreticisi veya distribütörü tarafından Türkiye’de her coğrafi bölgede en az bir adet yetkili servisinin bulunduğuna dair belge koyacaklardır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
1) Teklif sahibi üretici veya distribütör değilse; teklif edilen araç için üretici veya Türkiye distribütörü de teklif sahibine hitaben aracın idarecemizce tahsisine müteakip en az 24 ay süreli araç garantisi ve teslim tarhinden sonra 10 yıl süre ile yedek parça temin garantisi verecektir.
2) Araç üreticisi veya Distrübütörü tarafından Türkiye'de her coğrafi bölgede en az bir adet yetkili servisin bulunduğunu belgeleyecektir.
3) Cihazlar (sistem) en az 2 (iki) yıl garantili olacak ve bu garanti üretici veya Türkiye temsilcisi ve varsa yetki verilen satıcı firma tarafından verilecektir.
4) Ücretsiz garanti bitiminden sonra en az 10 yıl süreyle ücreti karşılığında yedek parça ve teknik servis sağlanacağı üretici veya temsilci veya varsa yetki verilen satıcı firma tarafından taahhüt edilecektir.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
a. Aracın teknik özelliklerini gösteren teknik dokümanlar, orjinal tanıtım kataloğu ve broşürü ihale teklif zarfında sunulması zorunludur.
b. Firmalar şartnamedeki maddelere göre teknik şartnameye yanıt vereceklerdir. Bu cevaplar teklifimizin şartnameye uygunluk belgesi başlığı altında teklif veren firmanın antetli kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından onaylanmış olarak verilmesi zorunludur.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı AFYONKARAHİSAR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BİRİMİ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar : DERVISPASA MAHALLESI DR. MAHMUT HOCA CADDESI 03200 MERKEZ / AFYONKARAHİSAR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR