İZMİR İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Genel iş kıyafeti satın alınacaktır

İZMİR İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01036449
Şehir : İzmir / Konak
Yayınlandığı Gazeteler

YENİGÜN 09.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/360933
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
3 KALEM GENEL İŞ KIYAFETİ MAL ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
02.09.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Cumhuriyet Bulvarı No:16 K:3 35250 KONAK İZMİR
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

GENEL İŞ KIYAFETİ SATIN ALINACAKTIR
İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İZSU)


GENEL İŞ KIYAFETİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/360933
1-İdarenin
a) Adresi : Cumhuriyet Bulvari No:16 35250 KONAK/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 2322932000 - 2322932831
c) Elektronik Posta Adresi : izsuihale@izsu.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 3 KALEM GENEL İŞ KIYAFETİ MAL ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : General Asım Gündüz Mah. Yeşillik Cad. No:196 Karabağlar/İZMİR adresindeki İZSU İSG ambarına teslim edilecektir.
c) Teslim tarihleri : İş Ceketi; sözleşmenin imzalanmasını müteakip 160 takvim günü, Erkek İş Pantolonu ve Kadın İş Pantolonu; sözleşmenin imzalanmasını takiben 190 takvim günü içinde teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Cumhuriyet Bulvarı No:16 K:3 35250 KONAK İZMİR
b) Tarihi ve saati : 02.09.2019 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

1.Teklif Aşamasında İdareye Sunulacak Numuneler ve Numunelerin Değerlendirilmesi;
İhaleye teklif veren istekliler teklif aşamasında bu teknik şartnamede tanımlanan ana ve garni kumaş renklerine yakın bir kumaştan (teklif numunesinde kullanılan kumaşın bu teknik şartnamenin kumaş özellikler ilgili bölümlerinde belirtilen özellikleri karşılaması şartı aranmayacaktır, diz bölgesinde kullanılacak cordura kumaş yerine numune dikim aşamasında Oxford kumaş kullanılabilir) 1 adet 50 (elli) beden (normal boy) ERKEK İŞ PANTOLONU ve 1 adet 50 (elli) beden İŞ CEKETİ numunesini ihale sırasında ihale komisyonuna veya ihale saatinden önce tutanakla İdaremiz Karabağlar yerleşkesi İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimine teslim edeceklerdir.

  • İstekli firma tarafından teklif aşamasında teslim edilen NORMAL BOY ERKEK İŞ PANTOLONU numunesinin değerlendirmesinde teknik şartnamenin aşağıda belirtilen maddeleri, teknik çizimler üstünde gösterilen detaylar ve ölçü tabloları dikkate alınacaktır.

I.B.2
I.B.3
I.B.4
I.B.5

  • İstekli firma tarafından teklif aşamasında teslim edilen İŞ CEKETİ numunesinin değerlendirmesinde teknik şartnamenin aşağıda belirtilen maddeleri, teknik çizimler üstünde gösterilen detaylar ve ölçü tabloları dikkate alınacaktır.

III.B.2
III.B.3
III.B.4
III.B.5
İhaleye katılacak firmalar 50 beden normal boy erkek iş pantolonu ile 50 beden iş ceketine ait ozalit üzerine çizilmiş 1/1 boyuttaki kalıpları ihalenin ilana çıkmasının ardından İşyeri Sağlık ve Güvenlik Biriminden temin edebilir.
2.Numunelerin Sunuluş Şekli;

  • İhale saatinden sonra getirilen numuneler teslim alınmayacaktır.
  • İhale saatinden önce numunelerin teslim edilmesi durumunda; teslim esnasında İdare tarafından hazırlanmış matbu tutanak formu kullanılacaktır. Matbu formda İstekli firmanın bilgileri, teslim edilen numunenin marka, model ve beden bilgisi yer alacaktır. Tutanak karşılıklı imza altına alınarak 1 nüshası istekli firmaya teslim edilecektir.
  • Numuneler, numune teslim alma yetkilisi tarafından teslim alınacaktır. Numune teslim alma yetkilisine ulaşılabilecek telefon numaraları aşağıda verilmiştir;

0232 293 67 26
0232 293 66 20
0530 244 74 69
0533 323 29 19
0543 641 50 83
3.Kesinleşmiş ihale kararı bildiriminden sonra 20 takvim günü içerisinde geri talep edilmeyen numuneler İdarede kalacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Genel Evrak ve Arşiv Şube Müdürlüğü Cumhuriyet Bulvarı No:16 35250 K:Z KONAK İZMİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR