GELİBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Gelibolu Belediye Başkanlığı akaryakıt satın alacaktır

GELİBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00889189
Şehir : Çanakkale / Gelibolu
Yayınlandığı Gazeteler

BÜYÜK ZAFER 05.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Kayıt No
:
2018/556158
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
EURO DİZEL MOTORİN 200.000 Litre 95 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN 8.000 Litre Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.11.2018 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Camikebir Mah.Hükümet Cad. No:1 belediye meclis toplantı salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı
GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
GELİBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN
AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR


200000 Litre Euro Dizel Motorin ve 8000 Litre 95 Oktan Kurşunsuz Benzin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2018/556158
1-İDARENİN

  1. Adresi: CAMİKEBİR MAH. HÜKIÜMET CAD. 1 17500 GELİBOLU/ÇANAKKALE
  2. b) Telefon ve faks numarası: 2865661001 – 2865662825
  3. c) Elektronik Posta Adresi: baskan@gelibolu.bel.tr
  4. ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İHALE KONUSU MALIN

  1. Niteliği, türü ve miktarı: EURO DİZEL MOTORİN 200.000 Litre 95 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN 8.000 Litre
    Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
  2. Teslim yeri: Pompa başında belediyemiz araçlarına teslimat yapılacaktır. Gerekli durumlarda aracın istasyona gelmesinin mümkün olmadığı durumlarda akaryakıt tankeriyle akaryakıt idareye teslim edilecektir.
  3. Teslim tarihi: 01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasında akaryakıt alınacaktır.

3- İHALENİN
Yapılacağı yer: Camikebir Mah.Hükümet Cad. No:1 belediye meclis toplantı salonu
b) Tarihi ve saati :27.11.2018 - 15:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
A) İstekli bir ''akaryakıt ve pazarlama kuruluşu'' ise ; EPDK tarafından verilmiş teklif sahibinin akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi,
B) İstekli bir '' akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşu bayisi'' ise teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluştan verilmiş '' akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşunun bayisi olduğuna dair bayilik yazısı ve bayilik sözleşmesi
c) İstekliye EPDK tarafından bayilik yapmak üzere verilmiş istasyonlu bayilik belgesi .
D) isteklinin bağlı bulunduğu ilgili belediye başkanlığından alınmış olan işyeri açma ve izin belgesini teklif sunacak istekliler
Yukarıdaki belgeleri sunmaları zorunludur.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:Alınacak akaryakıt ürünleri ts veya en standartlarına uygun olacaktır.
4.3.1.2. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
A) istekli bir ''akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşu'' ise ; enerji piyasası düzenleme tarafından verilmiş teklif sahibinin akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi
B) istekli bir '' akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşunun bayisi'' ise ; teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluştan verilmiş '' akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşunun bayisi olduğuna dair bayilik yazısı ve bayilik sözleşmesi
C) istekliye epdk tarafından bayilik yapmak üzere verilmiş olan istasyonlu bayilik belgesini
D) isteklinin bağlı bulunduğu ilgili belediye başkanlığından alınmış olan iş yeri açma ve izin belgesini
Teklif sunacak isteklilerin yukarıdaki belirtilen belgeleri sunmaları zorunludur.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜadresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR