GAZİPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Gazipaşa Belediyesi akaryakıt satın alacaktır

GAZİPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00966720
Şehir : Antalya / Gazipaşa
Yayınlandığı Gazeteler

GAZİPAŞA MANŞET 21.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Kayıt No
:
2019/131867
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
12.000 LİTRE KURŞUNSUZ BENZİN VE 280.000 LİTRE MOTORİN ALINACAKTIR Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
12.04.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
GAZİPAŞA BELEDİYESİ HİZMET BİNASI TOPLANTI SALONU YENİ MAHALLE İNÖNÜ CADDESİ CUMHURİYET MEYDANI NO:9 GAZİPAŞA ANTALYA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

GAZİPAŞA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AKARYAKIT alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/131867
1-İdarenin
a) Adresi : YENI MAHALLE CUMHURIYET MEYDANI 07900 GAZİPAŞA/ANTALYA
b) Telefon ve faks numarası : 2425721013 - 2425721627
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@gazipasa.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 12.000 LİTRE KURŞUNSUZ BENZİN VE 280.000 LİTRE MOTORİN ALINACAKTIR
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : MOTORİN, GAZİPAŞA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ MAKİNE İKMAL BİRİMİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEK OLUP; BENZİN İSE YÜKLENİCİ FİRMANIN PERAKENDE SATIŞ POMPALARINDAN İDARENİN TALEBİ ÜZERİNE FİŞ KARŞILIĞI VERİLECEKTİR
c) Teslim tarihi : BENZİN YÜKLENİCİ FİRMANIN PERAKENDE SATIŞ POMPALARINDAN 31.12.2019 TARİHİNE KADAR PEYDER PEY TESLİM EDİLECEKTİR. MOTORİN, GAZİPAŞA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ AKARYAKIT DEPOSUNA İDARENİN TALEP ETTİĞİ TARİHLERDE VE MİKTARDA 31.12.2019 TARİHİNE KADAR PEYDER PEY TESLİM EDİLECEKTİR

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : GAZİPAŞA BELEDİYESİ HİZMET BİNASI TOPLANTI SALONU YENİ MAHALLE İNÖNÜ CADDESİ CUMHURİYET MEYDANI NO:9 GAZİPAŞA ANTALYA
b) Tarihi ve saati : 12.04.2019 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İSTEKLİLER AŞAĞIDA BELİRTİLEN BELGELERİ İHALE TEKLİF ZARFI İÇİNDE SUNMAK ZOURNDADIR.
A) İSTEKLİ BİR "AKARYAKIT VE DAĞITIM PAZARLAMA KURULUŞU" İSE; ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU TARAFINDAN VERİLMİŞ TEKLİF SAHİBİNİN AKARYAKIT VE DAĞITIM PAZARLAMA KURULUŞU OLDUĞUNU GÖSTEREN BELGE,
B) İSTEKLİ BİR "AKARYAKIT VE DAĞITIM PAZARLAMA KURULUŞUNUN BAYİSİ" İSE; TEKLİF SAHİBİNİN BAYİSİ OLDUĞU KURULUŞTAN VERİLMİŞ "AKARYAKIT VE DAĞITIM PAZARLAMA KURULUŞUNUN BAYİSİ OLDUĞUNA DAİR BAYİLİK YAZISI
C) İSTEKLİ BİR "AKARYAKIT VE DAĞITIM PAZARLAMA KURULUŞUNUN BAYİSİ" İSE; TEKLİF SAHİBİNİN BAYİSİ OLDUĞU KURULUŞU İLE İMZALANMIŞ BAYİLİK SÖZLEŞMESİ,
Ç) İSTEKLİYE ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMUNDAN BAYİLİK YAPMAK ÜZERE VERİLMİŞ OLAN İSTASYONLU BAYİLİK BELGESİ,
D)İSTEKLİNİN BAĞLI BULUNDUĞU İLGİLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN ALINMIŞ OLAN İŞYERİ AÇMA VE İZİN BELGESİ
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
A:KURŞUNSUZ BENZİN 95 OKTAN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİNDE KULLANILACAK OLAN DEĞERLENDİRMEYE ESAS TEKLİF BİRİM FİYAT
B:TEKLİF EDİLENKURŞUNSUZ BENZİN 95 OKTAN BİRİM FİYAT
C:AKARYAKIT İSTASYONUNUN BELEDİYE HİZMET BİNASINA EN KISA KARAYOLU GİDİŞ DÖNÜŞ UZAKLIĞI (TRAFİK YOL GÜZERGAHI ÜZERİNDEN ÖLÇÜLECEK)
D:MESAFEDEN DOLAYI ALINACAK KURŞUNSUZ BENZİN 95 OKTAN MALİYETİNİ HER BİR KM İÇİN ARTTIRAN KATSAYI İDARECE 0,0015 OLARAK KABUL EDİLMİŞTİR.
A=Bx((CxD)+1) FORMÜLÜ KULLANILARAK İDARECE KURŞUNSUZ BENZİN 95 OKTAN UYGUN BEDEL TESPİT TABLOSU DOLDURULARAK UYGUN TEKLİF TESPİT EDİLECEKTİR.
NOT: FİYAT DIŞI UNSUR SADECE KURŞUNSUZ BENZİN 95 OKTAN İÇİN UYGULANACAKTIR
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı GAZİPAŞA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar GAZİPAŞA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR