AYDIN ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Gaz,sıvı klor ve klor malzemesi alınacaktır

AYDIN ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00940782
Şehir : Aydın / Efeler
Yayınlandığı Gazeteler

SES 06.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İhale Kayıt No
:
2019/51258
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
14 kalemden oluşan 1 Kısım 50.200 Kg. Gaz Klor Alımı , 2 kısımı 450.000 Kg. Sıvı Klor Alımı ve 3 Kısım için 12 Kalem Malzeme Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.02.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Güzelhisar Mah. İstiklal Cad. No:4 (Aydın Büyükşehir Belediye Binası 6.Kat)
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

3 KISIMLI GAZ KLOR, SIVI KLOR VE KLOR MALZEMESİ ALIMI

AYDIN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI


3 Kısımlı Gaz Klor, Sıvı Klor ve Klor Malzemesi Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/51258

1-İdarenin
a) Adresi : Güzelhisar Mh.İstiklal Cad.No:4 Efeler/ AYDIN 09100 Efeler EFELER/AYDIN
b) Telefon ve faks numarası : 5321114009 - 2562152409
c) Elektronik Posta Adresi : destekhizmetleri@aydinaski.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 14 kalemden oluşan 1 Kısım 50.200 Kg. Gaz Klor Alımı , 2 kısımı 450.000 Kg. Sıvı Klor Alımı ve 3 Kısım için 12 Kalem Malzeme Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Aydın Efeler ve İlçeleri Teknik şartnamede belirtilmiştir.
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren İdarenin vereceği teslim programı çerçevesinde yapılacaktır. İş her koşulda 180 gün içerisinde bitirilecek olup, 3 üncü Kısımda yer alan 4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12 nolu malzeme kalemleri sözleşme imzalandıktan sonra 30 gün içerisinde teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Güzelhisar Mah. İstiklal Cad. No:4 (Aydın Büyükşehir Belediye Binası 6.Kat)
b) Tarihi ve saati : 28.02.2019 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1. ve 2. Kısıma teklif veren İstekliler,
a) 31.12.2009 tarih ve 27449 (4. mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Biyosidal Ürünler Yönetmeliği Kapsamında Ek-V'te belirtilen 5. ürün tipine uygun (İçme suyu dezenfektanları), biyosidal ürün izin belgesini teklif zarfında sunacaklardır.
b) İstekliler tedarik edecek ürünleri teknik özelliklerini belirtir belgeyi (Güvenlik Bilgi Formu) teklif zarfında sunacaklardır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a)Aday veya İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b)Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından Aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) Adayın veya İsteklinin kayıt olduğu meslek odası tarafından Aday veya İstekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) Adaylar veya İsteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin Yerli Malı Belgesi veya Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi
ğ) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeleri
belgelerinden birini teklif zarfında İdareye sunacaktır.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:
İstekliler TSE EN 901 ve TSE EN 937 Belgelerini İhale Teklif Zarfında İdaremize Sunucaklardır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin 2.Kısım Sodyum Hipoklorit (Sıvı Klor), 3.Kısım Klor Malzemesi Alımı kısımlarında %15(On Beş )oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı ASKİ Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İhale Birimi (Aydın Büyükşehir Belediyesi 3. Kat) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Güzelhisar Mh.İstiklal Cd.No:4 Aydın Büyükşehir Belediye Hizmet Binası K:3 Efeler AYDIN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR