YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Galvanizli çöp konteyneri ve yedek malzemeleri satın alınacaktır

YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01155990
Şehir : Ankara / Yenimahalle
Yayınlandığı Gazeteler

ANADOLU 26.03.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/156522
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
670 adet galvanizli çöp konteyneri, 4 adet iç konteyneri, 4 adet üst büyük kapak, 4 adet üst küçük kapak, 100 adet muskalı yan silme, 30 adet pedal kaldırma kolu, 50 adet arka kapak, 360 adet teker, 120 adet frenli teker Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
16.04.2020 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Yenimahalle Belediye Başkanlığı İvedik Caddesi No:33 Kat:4 İhale Servisi Yenimahalle/ANKARA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

YENİMAHALLE BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Galvanizli Çöp Konteyneri ve Yeraltı, Yürüstü, Galvanizli Çöp Konteyneri Yedek Malzemesi Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/156522

1-İdarenin
a) Adresi : İnönü Mahallesi Necdet Evliyagil Caddesi No:37 06370 BATIKENT YENİMAHALLE/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3122787516 - 3122787520
c) Elektronik Posta Adresi : temizlikisleri@yenimahalle.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 670 adet galvanizli çöp konteyneri, 4 adet iç konteyneri, 4 adet üst büyük kapak, 4 adet üst küçük kapak, 100 adet muskalı yan silme, 30 adet pedal kaldırma kolu, 50 adet arka kapak, 360 adet teker, 120 adet frenli teker
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Yenimahalle Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü İnönü Mahallesi Necdet Evliyagil Caddesi No:37 Yenimahalle/ANKARA
c) Teslim tarihi : Malın/İşin teslim süresi 10 takvim günüdür. İşe başlama tarihinden itibaren 10 gün içerisinde yüklenici teslimi gerçekleştirecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Yenimahalle Belediye Başkanlığı İvedik Caddesi No:33 Kat:4 İhale Servisi Yenimahalle/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 16.04.2020 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, Aday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu (Metal ve Yeraltı Konteyner imalatı ve Sıcak Daldırma Galvaniz işi yaptığını gösteren belge), Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi (Metal ve Yeraltı Konteyner için ayrı ayrı), Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi (Metal ve Yeraltı Konteyner için ayrı ayrı)
4.3.3.
4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler:
770 Lt. Konteyner için TS EN 840-3 Uygunluk Belgesi, Yeraltı Konteyner için TS EN 13071 Uygunluk Belgesi,Galvaniz için TS EN ISO 1461 Uygunluk Belgesi,Tekerler için TS EN 12532 Uygunluk Belgesi belgesi olmalıdır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Çöp Konteyneri Alımı


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yenimahalle Belediye Başkanlığı İvedik Caddesi No:33 Kat:4 İhale Servisi Yenimahalle/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR