YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Galvanizli çöp konteyneri satın alınacaktır

YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01027714
Şehir : Adana / Yüreğir
Yayınlandığı Gazeteler

TOROS 22.07.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/345183
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2000 adet 400 Lt. Galvanizli Çöp Konteyneri Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.08.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Yavuzlar Mah. 4071 Sokak No:4 01220-Yüreğir/ADANA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

GALVANİZLİ ÇÖP KONTEYNERİ SATIN ALINACAKTIR

YÜREĞİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


400 Lt Galvanizli Çöp Konteyneri alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/345183

1-İdarenin
a) Adresi : Yavuzlar Mah. 4071 sokak 4 01220 YÜREĞİR/ADANA
b) Telefon ve faks numarası : 3223217070 - 3223216363
c) Elektronik Posta Adresi : bilgi@yuregir.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2000 adet 400 Lt. Galvanizli Çöp Konteyneri
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Yüreğir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü
c) Teslim tarihi : Yer teslim tarihinden itibaren 60 gün içinde Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesine yapılacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Yavuzlar Mah. 4071 Sokak No:4 01220-Yüreğir/ADANA
b) Tarihi ve saati : 19.08.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Temizlik İşleri Müdürü tarafından onaylanmış olan numuneler için UYGUNDUR belgesi ihale dosyasında sunulacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
1- Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
2-Aday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
3-Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
4-Aday veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler, den en az birini teklif dosyasında sunacaktır.
4.3.3.
4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler:
Çöp Konteyneri için : TS EN 840-2 Belgesi Olacaktır.
4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler teknik şartnamede teknik özellikleri belirtilen ürünlerden olan 400 Litrelik Galvanizli Çöp Konteyneri alımı işinde tanımlanmış olan malzemeden istenilen niteliklere uygun bitmiş bir adet numuneyi ihale gününden bir iş günü öncesi mesai bitimine kadar Temizlik İşleri Müdürlüğüne teslim edilecektir.Teslim edilen numuneler ihale sonuçlanana kadar Temizlik İşleri Müdürlüğünde kalacaktır.İhale üzerinde kalan istekliye ait numuneler idare tarafından muhafaza edilecek haricindeki numuneler sözleşme sonrasında isteklilere geri iade edilecektir.Alıma esas numuneler kesinlikle kullanılmamış olacak,defolu ve hatalı olmayacaktır.Teslimat sonrası ürünün getirildiğine , görüldüğüne ,ve uygunluğuna dair belge Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan KAŞELENMİŞ UYGUNDUR BELGESİ Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından onaylanacaktır. Onaylanmamış belge kabul edilmeyecektir.Onaylanmış belge teklif dosyasında sunulacaktır. Numuneyi teslim etmeyen veya fiziksel(görsel ve elle yapılacak) kontrol sonucunda teknik şartnamede belirtilen özelliklere uygun olmayan numuneyi veren isteklilere uygunsuzluk belgesi verilecektir..Dosyasında UYGUNDUR belgesi olmayan isteklilerin teklifleri degerlendirme dışı bırakılacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Çöp Konteyneri mal alımı işi benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yüreğir Belediyesi Destek Hizmetleri, Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR