AYDIN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Fuel oil ve motorin satın alınacaktır

AYDIN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
20500KG FUEL-OİL 4 DERECE (KAL YAK) 5500LİTRE MOTORİN ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
29.06.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
AYDIN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
AYDIN VALİLİĞİ
İl Milli Eğitim Müdürlüğü

AYDIN İLİ 5 İLÇEYE AİT TOPLAM 20500KG FUEL-OİL 4 DERECE (KAL YAK) 5500LİTRE MOTORİN ALIMI

AYDIN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

AYDIN İLİ 5 İLÇEYE AİT TOPLAM 20500KG FUEL-OİL 4 DERECE (KAL YAK) 5500LİTRE MOTORİN ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/305093

1-İdarenin
a) Adresi : MEŞRUTİYET MAHALLESİ KÜLTÜR CADDESİ 20 09100 MERKEZ AYDIN MERKEZ/AYDIN
b) Telefon ve faks numarası : 2562151028 - 2562251268
c) Elektronik Posta Adresi : insaatemlak09@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 20500KG FUEL-OİL 4 DERECE (KAL YAK) 5500LİTRE MOTORİN ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : AYDIN İLİ BOZDOĞAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE 2000 LİTRE MAZOT EFELER HALİDE HATUN İLKOKULUNA 15000KG FUEL-OİL 4DERECE KUŞADASI MELAHAT KIVANÇ ANAOKULUNA 2000LİTRE MAZOT KUŞADASI MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİNE 1500LİTRE MAZOT SÖKE FEHİME KOCAGÖZ ANAOKULUNA 2500KG FUEL OİL 4DERECE VE YENİPAZAR HALK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNE 3000KG FUEL OİL 4 DERECE
c) Teslim tarihi : Dağıtım, ihale işine ait sözleşmenin imzalandığı günden itibaren ilk mesai günü başlayacak olup 30 (otuz) takvim günü içerisinde tamamlanacaktır. Verilen süre takvim günü olup hafta sonları dağıtım süresine dâhildir. Dağıtımlar 08.00 ile 17.00 saatleri arasında yapılacaktır. Yüklenici dolum yerinden önceden idareyi bilgilendirerek getireceği ürün miktarını bildirmekle sorumludur.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : AYDIN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU
b) Tarihi ve saati : 29.06.2020 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
5015 SAYILI PETROL PİYASASI KANUNU VE İLGİLİ MEVZUATI UYARINCA İSTEKLİNİN AKARYAKIT DAĞITIMI KURULUŞU OLMASI DURUMUNDA ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU'NDAN (EPDK) ALINMIŞ VE VİZE SÜRESİ GEÇMEMİŞ DAĞITICI LİSANSI İSTEKLİNİN AKARYAKIT ÜRÜNLERİ BAYİSİ OLMASI DURUMUNDA ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU'NDAN (EPDK) ALINMIŞ VE VİZE SÜRESİ GEÇMEMİŞ BAYİLİK LİSANSI VE BAYİSİ OLDUĞU AKARYAKIT DAĞITIMI KURULUŞUNDA ALINMIŞ İHALE TERİHİ İTİBARIYLA BAYİLİĞİN DEVAM ETTİĞİNE DAİR BELGE VEYA BAYİLİK SÖZLEŞMESİ ( BELGENİN ASLI VEYA NOTER ONAYLI SURETLERİ)

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
KAMU KURUM VEYA KURULUŞLARINA YADA ÖZEL SEKTÖRE YAPILAN BEDEL İÇEREN TEK SÖZLEŞME KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN AKARYAKIT SATIŞI İŞİ BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar AYDIN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK 1 ŞUBESİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR