İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Fotokopi kağıdı satın alınacaktır

İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00942051
Şehir : İstanbul / Beyoğlu
Yayınlandığı Gazeteler

İSTİKLAL 08.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/25004
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
112.150 paket A4 fotokopi kağıdı alımı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
01.03.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
SGK İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Pürtelaş Mahallesi Meclis-i Mebusan Caddesi No: 43 Fındıklı Beyoğlu/İSTANBUL
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

FOTOKOPİ KAĞIDI SATIN ALINACAKTIR

SGK İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

A4 Fotokopi Kağıdı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/25004
1-İdarenin
a) Adresi :
Pürtelaş Mahallesi Meclis-i Mebusan Caddesi No: 43 34427 Fındıklı BEYOĞLU/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : (0212) 372 10 00 - (0212) 249 33 43
c) Elektronik Posta Adresi : istanbulsgim@sgk.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi (varsa)

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
112.150 paket A4 fotokopi kağıdı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ve bağlı merkezler (Teknik Şartnamenin ekinde (Tablo-1) belirtilmiştir ).

c) Teslim Tarihi: A4 fotokopi kağıtları Yüklenici tarafından sözleşmenin imzalanmasına müteakip 20 takvim günü içinde merkezlerce belirtilen ve uygun görülen depolara tek seferde teslim edilecektir. Merkez depolarının yetersiz kalması durumunda kalan A4 fotokopi kağıtları, İdarece belirlenecek depoya teslim edilecektir. Teslimat hafta içi 08:30 - 16:00 saatleri arasında yapılacaktır. Teslim alınan A4 fotokopi kağıtları teslim aşamasında veya sonrasında teknik şartnameye uygun olmayan herhangi bir durumun tespit edilmesi veya herhangi bir şikayet alınması halinde Yüklenici, uygun olmayan hatalı ürünleri uygun ürünle 3 gün içerisinde ücretsiz değiştirecektir. İhtiyaçların merkezlere göre dağılımı teknik şartnamenin eki Tablo-1' de belirtilmiştir. Teslimatlar Tablo-1' e göre yapılacaktır. Teslim aşamasında tüm giderler Yükleniciye aittir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :
SGK İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Pürtelaş Mahallesi Meclis-i Mebusan Caddesi No: 43 Fındıklı Beyoğlu/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 01.03.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:

  • İstekliler, teklif edilen ürüne ait TS EN 12281 standardında TSE belgesini teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı SGK İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü İhale Servisi Kat: 5 - 506 adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar SGK İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Pürtelaş Mahallesi Meclis-i Mebusan Caddesi No: 43 Fındıklı-Beyoğlu/İSTANBUL İhale Servisi Kat: 5 - 506 adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR