MERSİN SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Fotokopi kağıdı (A4) alınacaktır

MERSİN SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00888782
Şehir : Mersin / Akdeniz
Yayınlandığı Gazeteler

AKDENİZ 05.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/553084
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
7.000 TOP FOTOKOPİ KAĞIDI (A4) ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.11.2018 09:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
MERSİN SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇANKAYA MAH. ATATÜRK CAD. NO:32 K:4 (YEMEK SALONU)
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MERSİN SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN FOTOKOPİ KAĞIDI (A4) ALIMI

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/553084

1-İdarenin
a) Adresi : ÇANKAYA MAHALLESI ATATÜRK CADDESI NO: 32 AKDENİZ AKDENİZ/MERSİN
b) Telefon ve faks numarası : 3242387100 - 3242338183
c) Elektronik Posta Adresi : mersinsgim@sgk.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 7.000 TOP FOTOKOPİ KAĞIDI (A4) ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : MERSİN SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ- Çankaya Mah. Atatürk Cad. No:32 Akdeniz/MERSİN ( Zemin Kat- Mersin SGİM Deposu )
c) Teslim tarihi : Malzemeler yüklenici tarafından sözleşme imzalandıktan sonra 10 iş günü içerisinde teslimat adresine toplam 7.000 top fotokopi kâğıdının teslimatını gerçekleştirecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : MERSİN SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇANKAYA MAH. ATATÜRK CAD. NO:32 K:4 (YEMEK SALONU)
b) Tarihi ve saati : 21.11.2018 - 09:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:
İstekliler teklifleri ile birlikte TS EN 12281 Standartına haiz TSE belgesini sunacaktır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler, ihale komisyonunda değerlendirilmek üzere en az 1 paket orijinal ambalajlı numuneyi ihale öncesi veya ihale esnasında, şahsen, posta veya kargo yolu ile komisyona teslim edecektir. Numuneler, ihaledeki zarf sırasına göre sıralanacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı MERSİN SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ-2 SERVİSİ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MERSİN SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇANKAYA MAH. ATATÜRK CAD. NO:32 K:4 AKDENİZ/MERSİN (DESTEK HİZMETLERİ-2 SERVİSİ) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR