BEYLİKDÜZÜ DEVLET HASTANESİ

Fleksıble üreteroskop satın alınacaktır

BEYLİKDÜZÜ DEVLET HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/500615
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
FLEKSIBLE ÜRETEROSKOP TEK KULLANIMLIK ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.10.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İstanbul Beylikdüzü Devlet Hastanesi Satınalma ve İhale Uygulama Birimi Pınartepe Mah.Yavuz Sultan Selim Bulvarı 253.Sok. No:8 Büyükçekmece/İSTANBUL
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

FLEKSIBLE ÜRETEROSKOP TEK KULLANIMLIK ALIMI
DEVLET HASTANESİ -İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


FLEKSIBLE ÜRETEROSKOP TEK KULLANIMLIK ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/500615

1-İdarenin
a) Adresi : PINARTEPE MAH. YAVUZ SULTAN SELİM BULVARI 253.SOK. 8 BEYKENT BÜYÜKÇEKMECE/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2128562765 - 2128562766
c) Elektronik Posta Adresi : fatihakgun55@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : FLEKSIBLE ÜRETEROSKOP TEK KULLANIMLIK ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Hastanemizin ilgili deposuna teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) takvim günü içinde teslim edilmiş olacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : İstanbul Beylikdüzü Devlet Hastanesi Satınalma ve İhale Uygulama Birimi Pınartepe Mah.Yavuz Sultan Selim Bulvarı 253.Sok. No:8 Büyükçekmece/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 21.10.2019 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1) Teklif edilen ürün/ürünler Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında ise; istekliler ve teklif ettikleri ürün/ürünler T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB/UTS)’na kayıtlı veya bildirim işlemi tamamlanmış olacaktır. TİTUBB/UTS kaydında ürünün "SAĞLIK BAKANLIĞI (S.B. durumu)" durumu uygun olacak, kayıtlı ve durumunun uygun olduğunu gösterir belgeler teklif ekinde İhale Komisyonuna sunulacaktır. Bununla birlikte;
a. İsteklinin, teklif edilen ürünün imalatçısı veya ithalatçısı ( tedarikçi firması) olmadığı durumlarda ürünün tedarikçi firmasının bayisi olduğuna dair TİTUBB/UTS kayıt veya bildirimini gösterir belgeler teklif ekinde İhale Komisyonuna sunulacaktır.
b. Ürüne ait teknik şartnamede farklı boy seçenekleri belirtiliyorsa bunlara ait UBB kaydı, birim fiyat teklif cetveli ekinde bir liste halinde verilecektir.
c. Alımı yapılacak malzeme ile birlikte verilecek tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında yer alan aksesuar, sarf, vb. ürünlerin UBB Kaydı verilecektir.
ç. Ürün set olarak veriliyorsa sete ait UBB kaydı olmalıdır. Teknik şartnamede yer alan setin parçalarından tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında olanların da UBB kaydı sunulacaktır.
d. Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamında ürün teklif eden istekliler, Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği gereği Satış Merkezi Yetki Belgesini ihale dosyasında sunmalıdırlar
2) Teklif edilen ürün Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında değilse istekli tarafından;
a. Teklif edilen ürünün/ürünlerin tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamı dışında olduğuna dair beyanı verilecektir. Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olup olmadığı hakkında tereddüt oluşan ürün/ürünler için üreticinin veya ithalatçının Yönetmelikler kapsamında olmadığına dair beyanı esas alınarak işlemler yürütülecektir. Ancak içerik ve özellikleri ile aynı olan iki ürün hakkında çelişkili belge veya kayıtlar bulunması, ürünün / ürünlerin bu yönetmelikler kapsamına girip girmediği ve tıbbi cihazların sınıfları konusunda tereddüde düşülmesi halinde karar alma süreci tamamlanmadan, İhale Komisyonu tarafından; istekliden teklif edilen ürünün teknik dokümanları talep edilecek, istekliler kendilerinden talep edilen teknik dokümanları belirlenen süre içerisinde teslim etmedikleri durumlarda teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. Teknik dokümanların ihale komisyonuna teslimini müteakip, İhale Komisyonu tarafından teklif edilen ürüne veya cihaza ait belgeler (teknik doküman) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna intikal ettirilerek görüş alınacak gelen görüş doğrultusunda işlem tesis edilecektir.
b. Teklif edilen ürün/ürünler Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında değilse; İsteklilerce, TİTUBB/ÜTS sistemine kaydı olmayan ürün/ürünler için üretici/ ithalatçı beyanı yeterli olup bu durumda istekliler teklif ettikleri ürün / ürünlere ait CE işaretine ilişkin belgeleri İhale Komisyonuna sunacaklardır. Alımı yapılacak yurt içinde üretilen ve yurt dışından gelen tüm cihazların üzerinde CE işareti bulunacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
a) İstekliler, teklif edilen Kısımlara ait teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnamenin her bir maddesini ayrı ayrı belirterek teknik şartnameye cevaplarını ve açıklamalarını içeren teknik dokümanları ihale işlem dosyasında sunacaklardır.
b) İhale konusu malzemeler için istekliler tarafından teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla teklif edilen her bir kaleme ait numune teklif ile birlikte tutanakla idareye teslim edilecektir ( Numunelerin her biri malzeme adı, ihale sıra numarası ve firma adı etiketlenmiş olarak bir liste ile imza karşılığı idareye teslim edilecektir). Numuneler ihale komisyonu uzman üyeleri tarafından teknik şartname hususlarına göre incelenecek ve gerek görüldüğü takdirde denenerek değerlendirilecek olup değerlendirme sonuçları tutanakla ihale komisyonuna sunulacaktır. Bu tutanaklar ihale komisyonu üyeleri tarafından değerlendirilerek karar verilecektir. Uhdesinde ihale kalmayan isteklilerin, numune değerlendirmesinden sonra teslim edilebilir durumda kalan numuneleri ihale süreci bittikten sonra (sözleşmeler tamamlandıktan sonra ) 1 ay içerisinde iade edilecektir. Uhdesinde ihale kalan isteklilerin numuneleri şahit numune olarak bekletilecek ve malların kabulü yapıldıktan sonra 1 ay içerisinde iade edilecektir.Bu süreler içerisinde geri alınmayan numuneler idarenin sorumluluğunda olmayacaktır.
c) Yukarı maddelerde belirtilen hususları yerine getirmeyen isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Beylikdüzü Devlet Hastanesi Satınalma ve İhale Uygulama Birimi Pınartepe Mah.Yavuz Sultan Selim Bulvarı 253.Sok. No:8 Büyükçekmece/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR