İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Fitness malzemeleri satın alınacaktır

İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00856848
Şehir : İzmir / Menemen
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ BAKIŞ 31.08.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/423616
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Fitness Malzemeleri alımı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.09.2018 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İzmir Bakırçay Üniversitesi - Gazi Mustafa Kemal Mahallesi Kaynaklar Cad. Seyrek-Menemen/İZMİR İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Toplantı salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

FİTNESS MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI


Fitness Malzemeleri Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/423616
1-İdarenin
a) Adresi : Atatürk Mah. Kaynaklar Cad. Seyrek Kampüsü MENEMEN/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 0232 493 00 00 - 0232 844 71 22
c) Elektronik Posta Adresi : info@bakircay.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Fitness Malzemeleri alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : İzmir Bakırçay Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 30 (otuz) takvim günü içinde İdarenin görevlendirdiği teknik personeller gözetiminde kurulum ve montaj işlemleri tamamlanmış, test edilmiş olarak tüm malzemeler teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : İzmir Bakırçay Üniversitesi - Gazi Mustafa Kemal Mahallesi Kaynaklar Cad. Seyrek-Menemen/İZMİR İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Toplantı salonu
b) Tarihi ve saati : 20.09.2018 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
Teklif veren firma Hizmete Yeterlilik Belgesini teklifle birlikte sunmalıdır. Ayrıca İzmir Bölgesinde servis istasyonu (ofis-şube) bulunmalı ve ihale dosyasında belgelendirmelidir.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İhaleye teklif veren tüm firmalar, teklif edecekleri tüm ürünlerin, katalog yada broşürlerini ürün belirtilerek (kaşe ve imzalı olarak) ihale dosyasında teklifleri ile birlikte sunmak zorundadırlar.
İhaleye teklif veren tüm firmalar, teklif edecekleri tüm ürünlerin, detaylı ürün, parça ve destek hizmetlerini gösterir listeleri (kaşe ve imzalı olarak) ihale dosyasında teklifleri ile birlikte sunmak zorundadırlar.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı İzmir Bakırçay Üniversitesi - Gazi Mustafa Kemal Mahallesi Kaynaklar Cad. Seyrek-Menemen/İZMİR adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İzmir Bakırçay Üniversitesi - Gazi Mustafa Kemal Mahallesi Kaynaklar Cad. Seyrek-Menemen/İZMİR İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı. adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR