ESENYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Fitness malzemeleri satın alınacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00776828
Şehir : İstanbul / Esenyurt
Yayınlandığı Gazeteler

SON SAAT 29.03.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/146701
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
24 Adet Koşu B:andı, 11 Adet Dikey Bisiklet, 9 Adet Yatay Bisiklet, 7 Adet Eliptik Bisiklet Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.04.2018 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Zafar Mah. Doğan Araslı Bulvarı No:79 Esenyurt Belediye Başkanlığı 5. Kat İhale Odası
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni
FİTNESS MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR
ESENYURT BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


Fitness Malzemeleri alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/146701

1-İdarenin
a) Adresi : Merkez Mah. Bağlarçeşme Cad. No:40 ESENYURT/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2126995166 - 2126999366
c) Elektronik Posta Adresi : esenyurtspormudurlugu@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 24 Adet Koşu B:andı, 11 Adet Dikey Bisiklet, 9 Adet Yatay Bisiklet, 7 Adet Eliptik Bisiklet
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nün Belirleyeceği Yerler
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra 5 Gün içerisinde


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Zafar Mah. Doğan Araslı Bulvarı No:79 Esenyurt Belediye Başkanlığı 5. Kat İhale Odası
b) Tarihi ve saati : 20.04.2018 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman
İstekliler teklif edecekleri mallara ait açık şekilde yazılmış marka ve modellerinin bulunduğu listeyi imzalı şekilde teklif eklerinde sunacaklardır. Liste teklif edilecek her kısım için ayrı ayrı düzenlenecektir.
İstekliler, teknik şartnamenin tüm maddelerine, şartnamedeki sıraya göre detaylı cevap verecek şekilde, firmanın antetli kâğıdına yazılarak hazırlanmış ve yetkili kişi veya kişiler tarafından imzalanmış Teknik Şartname Cevap Raporunu teklifleri ile birlikte vereceklerdir. Cevap verilmeyen teknik şartname maddeleri için sağlamıyor hükmü verilecektir. Teknik Şartname Cevap Raporu içindeki bilgiler, teknik şartnamenin tekrarı şeklinde olmayacak ve yalnızca “şartnamede yazılı hususları aynen kabul ediyoruz” veya benzeri cevaplar şartnameye aykırı olarak kabul edilecektir. Şartnameye uyulmayan hususlar varsa, Teknik Şartname Cevap Raporu içinde açıkça belirtilecektir, belirtilmeyen hususlar, İstekli tarafından “kabul edilmiş” sayılacaktır.
Teknik Şartname Cevap Raporunda yazılı verilerin teknik şartnameye uygun olduğunu tevsik etmek amacı alım konusu tüm malzemelere ait ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı orijinal imalatçı kataloglarını verecektir.
İstekliler aşağıda listesi bulunan malların birer adet numunesinin kurulumu yapılacak ve en geç ihale tarihinden önce ki gün mesai bitimine kadar mesai saatleri arasında Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü yetkililerine tutanak ile teslim edecek olup bu teslim tutanağı teklif zarfına konulacak ve komisyon tarafından numunelerin teknik şartnameye uygunluğu kontrol edilecektir.
İhtiyaç listesi sıra no ön kurulumu istenen numune malzemeler;
1- Koşu Bandı
2- Dikey Bisiklet
3- Yatay Bisiklet
4-Eliptik Bisiklet

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Fitness Malzemeleri Alımı İşi, İş Deneyim Belgesi Olarak Kabul Edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü/Merkez Mah. Bağlar Çeşme Cad. No:40 adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Esenyurt Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü/Zafer Mah. Doğan Araslı Cad. No:79 Kat:6 Esenyurt/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR