MANİSA/MURADİYE ORMAN FİDANLIK MÜD.

Fidan üretim malzemesi alınacaktır

MANİSA/MURADİYE ORMAN FİDANLIK MÜD.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00861250
Şehir : Manisa
Yayınlandığı Gazeteler

MANİSA''DA DENGE 12.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/442553
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Fidan Üretimi için; 15000 Adet Plastik Saksı, 60000 mt Kanaviçe, 40000 Adet Bambu, 7000 metretül Taban Örtüsü, 1000 Adet Emprenyeli Ahşap Kazık, 5000 metre Polyester Bağ Teli ve 500 kg Fidan Bağlama İpi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
05.10.2018 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Muradiye Orman Fidanlık Müdürlüğü Manisa-Menemen Karayolu 14. km Yunusemre/MANİSA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MURADİYE ORMAN FİDANLIK ŞEFLİĞİNDE KULLANILMAK ÜZERE FİDAN ÜRETİM MALZEMESİ ALIMI

MANİSA ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİMuradiye Orman Fidanlık Şefliğinde kullanılmak üzere Fidan Üretim Malzemesi Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2018/442553

1-İdarenin

a) Adresi

:

MANİSA-MENEMEN KARAYOLU 14.KM MURADİYE MANİSA MERKEZ/MANİSA

b) Telefon ve faks numarası

:

2362140557 - 2362140561

c) Elektronik Posta Adresi

:

muradiyefidanlik@ogm.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Fidan Üretimi için; 15000 Adet Plastik Saksı, 60000 mt Kanaviçe, 40000 Adet Bambu, 7000 metretül Taban Örtüsü, 1000 Adet Emprenyeli Ahşap Kazık, 5000 metre Polyester Bağ Teli ve 500 kg Fidan Bağlama İpi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Muradiye Orman Fidanlık Müdürlüğü Muradiye Orman Fidanlık Şefliği

c) Teslim tarihi

:

Müdürlüğümüz Muradiye Orman Fidanlık Şefliğine sözleşme tarihinden itibaren 60 gün içinde

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Muradiye Orman Fidanlık Müdürlüğü Manisa-Menemen Karayolu 14. km Yunusemre/MANİSA

b) Tarihi ve saati

:

05.10.2018 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.
İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

4.3.2.

4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:

TSE Uygunluk Belgesi

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Tedarik edilecek malların teknik şartnameye uygun numuneleri saatinden önce İdaremizce görevlendirilecek personele teslim edilecektir. Teslim edilen numunelerin teknik şartnameye uygunluğu ihale aşamasında ihale komisyonu tarafından yapılacak fiziksel muayene ile tespit edilecek olup, numuneleri teknik şartnameye uygun olmayan ve numune getirmeyen istekliler (kişi veya firmalar) ihale dışı bırakılacaktır.İhale komisyonunca gerek duyulması halinde, İdaremizce uygun görülecek Laboratuvarlarda numunelerin analizi talep edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Muradiye Orman Fidanlık Müdürlüğü Manisa-Menemen Karayolu 14. km Yunusemre/MANİSA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Muradiye Orman Fidanlık Müdürlüğü Manisa-Menemen Karayolu 14. km Yunusemre/MANİSA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR