SİVAS ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Fidan üretim kabı (Viyol) ve turba (Torf) satın alınacaktır

SİVAS ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01069622
Şehir : Sivas / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

SİVAS İRADE 19.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/526184
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
24.000 adet 45 Gözlü Fidan Üretim Kabı(Viyol) ve 350 Metreküp Turba(Torf) Alımı İşi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
12.11.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Sivas Orman Fidanlık Müdürlüğü Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

FİDAN ÜRETİM KABI(VİYOL) VE TURBA(TORF) SATIN ALINACAKTIR
ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ- SİVAS DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Sivas Orman Fidanlık Şefliği Fidan üretiminde kullanılmak üzere 45 Gözlü Fidan Üretim Kabı(Viyol) ve Turba(Torf) Alımı İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2019/526184
1-İdarenin
a) Adı : ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ- SİVAS DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Akdeğirmen Şehit Ömer halis demir 6 58040 SİVAS MERKEZ/SİVAS
c) Telefon ve faks numarası : 3462211374 - 3462231815
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Sivas Orman Fidanlık Şefliği Fidan üretiminde kullanılmak üzere 45 Gözlü Fidan Üretim Kabı(Viyol) ve Turba(Torf) Alımı İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : 24.000 adet 45 Gözlü Fidan Üretim Kabı(Viyol) ve 350 Metreküp Turba(Torf) Alımı İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Sivas Orman Fidanlık Müdürlüğü
ç) Süresi/teslim tarihi : 04.12.2019 tarihinden itibaren 20 gün içerisinde malzemeler idareye indirilerek teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi : 04.12.2019

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 12.11.2019 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Sivas Orman Fidanlık Müdürlüğü Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.
İsteklinin Üretici Olması Durumunda Üretici Belgesi veya Kapasite Raporu, Ürünlerin bayisi olması durumunda ise vize süresi geçmemiş Yetkili Bayilik Belgesi sunması zorunludur.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
İstekliler 45 Gözlü Fidan Üretim Kabı(Viyol) ve Turba(Torf) ait nunumunelerini ihale tarih ve saatine kadar elden, posta veya kargo yoluyla teslim edilebilir. Teslim edilen numunenin üzerinde, ihale, aday veya istekli bilgileri ile numune sunulan kalem bilgilerine yer verilir.
45 Gözlü Fidan Üretim Kabı(Viyol) den 50 adet Numune ve teslim edilen kaplarda baskılı marka ve yıl itibariyle üretim tarihi bulunacaktır. Kaplar Orijinal hammaddeden üretilecek olup, üretici firmalar üretim yapacağı hammaddeye ait ürün spek ve kod numaraları ile yaklaşık 1 kg üretim yapılacak orijinal hammaddeye ait şeffaf numune vereceklerdir. İdaremiz gerek duyduğu taktir de Teslimatı yapılan ürünlerin idaremize teslim edilen( 1 kg orijinal numune ) şahit hammadde ile üretilip üretilmediğini Petkim veya diğer akredite edilmiş laboratuvarlarda analiz ettirecektir.
Turba(Torf) dan ise Turba 330-350 litrelik orijinal ambalajlarda olacak ve üzerinde turbaya ait bilgiler yer alacaktır. İstekliler ihale tarih ve saatine kadar turbaya ait açılmamış orijinal paketinde , üzerinde teknik bilgiler olan numuneyi ve analiz raporunu idareye sunmak zorundadır.
Numune ve Analiz raporlarını getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR