ŞANLIURFA/BİRECİK ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Fidan üretim çalışmalarında kullanılmak üzere malzeme satın alınacaktır

ŞANLIURFA/BİRECİK ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01183059
Şehir : Şanlıurfa / Birecik
Yayınlandığı Gazeteler

BİRECİKİN SESİ 03.07.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/327917
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Birecik Orman Fidanlık Müdürlüğü 2021 yılı fidan üretim çalışmalarında kullanılmak üzere mal alım işi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
17.07.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Birecik Orman Fidanlık Müdürlüğü
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

FİDAN ÜRETİM ÇALIŞMALARINDA KULLANILMAK ÜZERE MALZEME SATIN ALINACAKTIR
BİRECİK ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ


Birecik Orman Fidanlık Müdürlüğü 2021 yılı fidan üretim çalışmalarında kullanılmak üzere mal alım işi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2020/327917

1-İdarenin

a) Adı

:

BİRECİK ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Meydan/Mah.Ferit Aydın Mirkelam Cad. No:44/Birecik Orman Fidanlık Müdürlüğü BİRECİK/ŞANLIURFA

c) Telefon ve faks numarası

:

4146521084 - 4146524995

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

Birecik Orman Fidanlık Müdürlüğü 2021 yılı fidan üretim çalışmalarında kullanılmak üzere mal alım işi

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

Birecik Orman Fidanlık Müdürlüğü 2021 yılı fidan üretim çalışmalarında kullanılmak üzere mal alım işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Alıma konu mallardan; Yağmurluk (Muşamba), Lastik çizme (Çift), İnşaat küreği (Saplı), Bel küreği (Saplı), Kazma (Saplı), El çapası (saplı), El arabalarının 10 tanesi, Pense, Kerpeten, Keser (Saplı), Narenciye makası, İş eldiveni, İçme ve kullanma suyu klorlama cihazı, İçme suyu arıtma cihazı ve Yanmış hayvan gübresi Adıyaman ili merkez Hasancık köyü mevkisinde kurulu Adıyaman Orman Fidanlık Şefliği deposuna, diğer malların tümü Şanlıurfa İli, Birecik ilçesi, Meydan Mah. Ferit Aydın Mirkelam Cad. No: 44 adresinde bulunan Orman Fidanlık Müdürlüğü deposuna teslim edilecektir.

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İhalenin Kısım A kısmındaki mal/malzeme sözleşme imzalandığı gün dahil 20 gün içinde, İhalenin Kısım B kısmındaki mal/malzeme sözleşme imzalandığı gün dahil 15 gün içinde, İhalenin Kısım C kısmındaki mal/malzeme sözleşme imzalandığı gün dahil 15 gün içinde, İhalenin Kısım D kısmındaki mal/malzeme sözleşme imzalandığı gün dahil 15 gün içinde, İhalenin Kısım E kısmındaki mal/malzeme sözleşme imzalandığı gün dahil 15 gün içinde, İhalenin Kısım F kısmındaki mal/malzeme sözleşme imzalandığı gün dahil 15 gün içinde iş bu sözleşmede, idari şartname ile teknik şartnamede belirtilen yerlere teslimatları yapılmış olacaktır.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasına müteakiben işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

17.07.2020 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Birecik Orman Fidanlık Müdürlüğü

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR