İSTANBUL VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜD. ÜSKÜDAR DEVLET HASTANESİ

Fako cerrahi seti satın alınacaktır

İSTANBUL VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜD. ÜSKÜDAR DEVLET HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01094095
Şehir : İstanbul / Üsküdar
Yayınlandığı Gazeteler

GÜNBOYU 01.12.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/620302
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
FAKO CERRAHİ SETİ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
18.12.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
ÜSKÜDAR DEVLET HASTANESİ - SAĞLIK KURULU TOPLANTI SALONU
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

FAKO CERRAHİ SETİ SATIN ALINACAKTIR

DEVLET HASTANESİ -ÜSKÜDAR SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

FAKO CERRAHİ SETİ ALIMI İHALESİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/620302

1-İdarenin
a) Adresi : BARBOROS MAHALLESI VEYSIPASA SOKAK 14 ALTUNİZADE ÜSKÜDAR/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2164747900 - 2164747917
c) Elektronik Posta Adresi : uskudardevlethastanesi@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : FAKO CERRAHİ SETİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : ALIMI YAPILACAK OLAN FAKO CERRAHİ SETİ ALIMI MALZEMELERİ SÖZLEŞME İMZALANDIKTAN SONRA İLGİLİ DEPO (MEDİKAL DEPO) SORUMLUSUNUN GÖSTERECEĞİ YERE TAM VE EKSİKSİZ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR.
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra yüklenici yetkilisi, ihale konusu malzemelerin teslimatını, mesai günleri içerisinde 09:00-12:00 ila 13:00-16:30 saatleri arasında sevk irsaliyesi ile birlikte idarenin görevli personeli nezaretinde Medikal deposu yetkilisinin göstereceği yere yapılacaktır. Yüklenici getirmiş olduğu malzemelerin muayene kabul komisyonu tarafından muayene işlemleri yapılıp uygun bulunmasından sonra faturasının kesip ilgili depolara teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : ÜSKÜDAR DEVLET HASTANESİ - SAĞLIK KURULU TOPLANTI SALONU
b) Tarihi ve saati : 18.12.2019 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1-Teklif edilen ürünler orijinal katalogda (Fotokopi çekilmiş sonradan spiral veya farklı şekilde ciltlenmiş veya tek yapraklı ya da yaprakları değişebilir klasör şeklinde olmayacak) sıra numaraları ile işaretlenerek ve bulunduğu kataloğun sayfalarını yazarak ihale evrakları ile birlikte teslim edilecektir. (Kataloglarında olmayan ürünler için benzeri ibaresi kullanılmayacaktır.) İhale komisyonu gerek görürse iştirakçi firmaların teklif ettikleri markanın orijinal katalog veya orijinal broşürlerini ve bunlarda işaretledikleri ihale kapsamındaki ürünleri üreticilerinin resmi web sitesinden teyit edebilmelidir.
2-Teklif edilen ürünlerin teknik özellikleri talep edilen ürünlerin teknik şartnamesi ile karşılaştırılarak aralarındaki benzerlik veya farklar madde madde listelenip uygunluk beyanı verilecektir. Bu cevaplar orijinal dokümanları ve istenilen numune ürünler ile karşılaştırıldığında herhangi bir farklılık bulunursa firmanın teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.
3-Cerrahi aletlerden alınan numuneler şekil ve fonksiyonları oluşturulacak cerrahi ekip tarafından göz, el ve ameliyat mikroskobu altında incelendikten sonra ameliyatlarda kullanılarak karar verilecektir. Ameliyatlarda kullanılacak cerrahi aletler çeşitli sterilizasyon yöntemlerine tutularak aletler üzerinde deformasyon olup olmadığı gözlenecek, deformasyona uğrayan (açılıp kapanma fonksiyonların bozulması, renk değiştirme, boyutların değişmesi, paslanma ve korozyona uğrama, vb.) cerrahi alet markaları kabul edilmeyerek elenecektir. Numunelerin her birinin üzerinde CE işareti, katalog numarası ve markası silinmesi mümkün olmayacak şekilde yazılı olmalıdır. Numuneleri eksik olan iştirakçi firmaların dosyaları incelenmeye alınmayacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ÜSKÜDAR DEVLET HASTANESİ BARBAROS MAH. VEYSİ PAŞA SOK. NO:14 ÜSKÜDAR/İSTANBUL-SATINALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR