ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Evcil hayvan maması ve yoğun bakım konservesi alınacaktır

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01038295
Şehir : Ankara / Yenimahalle
Semt-Mahalle : EMNİYET MAH. / A.O.ÇİFTLİĞİ
Yayınlandığı Gazeteler

ZAFER 10.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İhale Kayıt No
:
2019/363843
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Köpek Maması 750000 KG Kedi Maması 40000 KG Kedi Köpek yaş maması (Konservesi) 10000 KG Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
10.09.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 B Blok Kat : 7 Yenimahalle / ANKARA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SİNCAN GEÇİCİ HAYVAN BAKIM EVİ VE HAYVAN HASTANESİNDE BULUNAN HAYVANLARIN BESLENMELERİ İÇİN KEDİ KÖPEK KURU MAMA VE KEDİ KÖPEK YOĞUN BAKIM KONSERVESİ ALIMI İŞİ

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Sincan Geçici Hayvan Bakım Evi ve Hayvan hastanesinde Bulunan Hayvanların Beslenmeleri İçin Kedi Köpek Kuru Mama ve Kedi Köpek Yoğun Bakım Konservesi Alımı İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/363843

1-İdarenin
a) Adresi : Emniyet Mah.Hipodrum Cad.No:5 B Blok Kat:8 - YENİMAHALLE/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3125072268 - 3125072261
c) Elektronik Posta Adresi : saglikisleri@ankara.bel.gov
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : Köpek Maması 750000 KG Kedi Maması 40000 KG Kedi Köpek yaş maması (Konservesi) 10000 KG
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Kedi ve Köpek Maması ve Konservesi İdarenin Gösterileceği Yere Teslim Edilecektir.
c) Teslim tarihi : Yüklenici Kedi Köpek mamasını ve Konservesini 1 ( bir) yıl içerisinde İdarenin belirleyeceği miktarlarda 6 (altı ) parti halinde teslim edecek ve her parti mal için ayrı ayrı analiz yaptırılacaktır.Teslim edeceği her parti tek üretim olacaktır. Yüklenici kedi ve köpek yoğun bakım konserve mamasını tek parti halinde teslim edecek olup, teslim edilen tüm konserveler aynı parti olacaktır.garanti süresi içerisinde bombelenen ambalajları değiştirecektir.İdare ihtiyaç duyduğunda teslimat partisinin zamanını ve miktarını değiştirebilecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 B Blok Kat : 7 Yenimahalle / ANKARA
b) Tarihi ve saati : 10.09.2019 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 B Blok Kat : 8 Yenimahalle / ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR