TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞI

Euro diesel (motorin diğer) akaryakıt alınacaktır

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00888430
Şehir : Ankara / Çankaya
Yayınlandığı Gazeteler

BAŞKENT 05.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
İDARİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI
İhale Kayıt No
:
2018/536355
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
TÜBİTAK Başkanlığı ve bağlı enstitülerde (UZAY, ULAKBİM) kullanılmak üzere 01/01/2019 - 31/12/2019 tarihleri arasında Otomotik Taşıt Tanıma Sistemi ile 55.100 litre Euro Dizel (Motorin Diğer) satınalınması Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.11.2018 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Atatürk Bulvarı No:221, Satınalma Müdürlüğü, 06100 Kavaklıdere / ANKARA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İDARİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU


TÜBİTAK Başkanlığı ve bağlı enstitüleri 01/01/2019 - 31/12/2019 tarihleri arasında resmi ve kiralık araçlara Euro Diesel (motorin diğer) akaryakıt alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2018/536355
1-İdarenin
a) Adresi : ATATÜRK BULVARI 221 06100 KAVAKLIDERE ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 312 298 14 61 - 312 427 36 98
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@tubitak.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
:
TÜBİTAK Başkanlığı ve bağlı enstitülerde (UZAY, ULAKBİM) kullanılmak üzere 01/01/2019 - 31/12/2019 tarihleri arasında Otomotik Taşıt Tanıma Sistemi ile 55.100 litre Euro Dizel (Motorin Diğer) satınalınması
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : İhale konusu akaryakıt alımları, Türkiye genelinde istekliye ait bayii istasyonlarından, idareye ait resmi ve kiralık araçlara otomatik taşıt tanıma sistemi (OTTS) ile ihtiyacı nispetinde peyder pey alınacaktır.
c) Teslim tarihi : İhale konusu akaryakıt alımları, Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen 01.01.2019 tarihinden itibaren 31.12.2019 tarihine kadar Türkiye genelinde istekliye ait bayii istasyonlarından, idareye ait resmi ve kiralık araçlara otomatik taşıt tanıma sistemi (OTTS) ile ihtiyacı nispetinde peyder pey alınacaktır.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Atatürk Bulvarı No:221, Satınalma Müdürlüğü, 06100 Kavaklıdere / ANKARA
b) Tarihi ve saati : 28.11.2018 - 14:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1- İstekli, Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş ve ihale tarihi itibariye geçerliliği olan Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belge.

2- İstekli, Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi ise; teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluştan verilmiş ve ihale tarihi itibariyle geçerli olan Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu'nun bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı veya Bayilik Sözleşmesi.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını teklifleri ekinde vereceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Yüklenici, vermeyi taahhüt ettiği akaryakıtı kendi adı altında işlettiği akaryakıt istasyonları (Bayi) ile özel anlaşmalarla bayilik kapsamına aldığı istasyonlar vasıtası ile verecektir. Akaryakıt istasyonlarından en az 750 adet taşıt tanıma sistemine sahip ve yaygın olarak Türkiye'nin diğer bölgelerinde bulunmalıdır. Türkiye genelinde 750 adet taşıt tanıma sistemine sahip olduğu belgeyi veya akaryakıt bayileri gösteren listesi teklif ekinde sunmaları zorunludur.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya özel sektörde tek bir sözleşmeye dayalı akaryakıt ürünleri alımı ve satışı benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Atatürk Bulvarı No:221 Satınalma Müdürlüğü, 06100 Kavaklıdere/ANKARA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Atatürk Bulvarı No:221, Satınalma Müdürlüğü, 06100 Kavaklıdere / ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR