ÜNYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Et ve tavuk eti ürünleri satın alınacaktır

ÜNYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00823229
Şehir : Ordu
Yayınlandığı Gazeteler

ÜNYE KENT 14.06.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Kayıt No
:
2018/301869
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak üzere 18 kalem et ve tavuk ürünleri
İşin Yapılacağı Yer
:
1. Atatürk Parkı Restoran Ana Depo Girişi ( Burası ana teslim yeri, muayene ve kontrol yeri, tartım yeri, dağıtım planlama yeridir. Burada ilk teslimat, tartım ve kontroller yapıldıktan sonra diğer maddelerde yazılan yerlere ayrıca dağıtımı yapılacaktır.) 2. Atatürk Parkı Restoran/Lokanta 3. Atatürk Parkı Kafeterya 4. Asarkaya Kent Ormanı Tesisleri 5. Binicilik Tesisleri -Rahvan Kafe 6. Ve idarenin uygun gördüğü yer/yerlere
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
06.07.2018 08:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Ünye Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı Odası: Kaledere Mah. Belediye Cad. No:3 Kat:4 52300 Ünye/ORDU
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ET VE TAVUK ETİ ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

ÜNYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ


Kırmızı Et ve Tavuk Eti Ürünleri Mal Alım İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası:2018/301869

1-İdarenin
a) Adresi:Kaledere Mah. Belediye Cad. No:3 52300 ÜNYE/ORDU
b) Telefon ve faks numarası:0 452 323 19 41 - 0 452 324 84 05
c) Elektronik Posta Adresi:satinalma@unye.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı:İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak üzere 18 kalem et ve tavuk ürünleri
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri:1. Atatürk Parkı Restoran Ana Depo Girişi ( Burası ana teslim yeri, muayene ve kontrol yeri, tartım yeri, dağıtım planlama yeridir. Burada ilk teslimat, tartım ve kontroller yapıldıktan sonra diğer maddelerde yazılan yerlere ayrıca dağıtımı yapılacaktır.) 2. Atatürk Parkı Restoran/Lokanta 3. Atatürk Parkı Kafeterya 4. Asarkaya Kent Ormanı Tesisleri 5. Binicilik Tesisleri -Rahvan Kafe 6. Ve idarenin uygun gördüğü yer/yerlere
c) Teslim tarihleri:İşe başlama tarihinden itibaren 31.12.2018 tarihine kadar her hafta içi (5 gün) mesai saatlerinde (08.00-17.00) idarenin istediği miktar kadar ürün teslimi yapılır. Teslim programında idare değişiklik yapabilir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:Ünye Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı Odası: Kaledere Mah. Belediye Cad. No:3 Kat:4 52300 Ünye/ORDU
b) Tarihi ve saati:06.07.2018 - 08:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:İsteklilerin et ve et ürünleri satış-pazarlama veya imalat yaptığına dair yetkili kurum ve kuruluşlardan alınmış uygunluk,kayıt vs. belgeler teklif aşamasında sunulacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 5 (yüzde beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı Ünye Belediyesi Destek Hizmetleri İhale Birimi: Kaledere Mh. Belediye Cd. No:3 Ünye/ORDU adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ünye Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü Satın Alma Şefliği İhale Birimi: Kaledere Mah. Belediye Cad. No:3 Kat:1 52300 Ünye/ORDU adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR