KAY-TUR KAYSERİ TURİZM EĞİTİM KÜLTÜR TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Et ve et ürünleri satın alınacaktır

KAY-TUR KAYSERİ TURİZM EĞİTİM KÜLTÜR TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01095221
Şehir : Kayseri / Kocasinan
Yayınlandığı Gazeteler

KAYSERİ HABER 38 04.12.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/632796
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
8 KALEM BEYAZ ET PİLİÇ ETİ MAL ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.12.2019 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
YAKUT MAHALLESİ FUAR KÜLTÜR PARKI İÇİ NO:7 KOCASİNAN/KAYSERİ
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ET VE ET ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

KAY-TUR KAYSERİ TURİZM EĞİTİM KÜLTÜR TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

BEYAZ ET PİLİÇ ETİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/632796

1-İdarenin
a) Adresi : Yakut Mahallesi Fuar Kültür Parkı İçi Kümeevler 7 38030 KOCASİNAN/KAYSERİ
b) Telefon ve faks numarası : 3523385515 - 3523385517
c) Elektronik Posta Adresi : fatih.baritli@kaytur.com.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 8 KALEM BEYAZ ET PİLİÇ ETİ MAL ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : ÜRÜNLER SÖZLEŞME İMZALANMASINDAN SONRA ALIMLARA BAŞLANACAK OLUP 30.06.2020 TARİHİNE KADAR PEYDER PEY OLARAK İDARENİN SİPARİŞLERİNE İSTİNADEN KAY-TUR A.Ş. BÜNYESİNDE BULUNAN SOSYAL TESİS İŞLETMELERİNE YERİNDE TESLİM YAPILACAKTIR.
c) Teslim tarihi : Ürünler Sözleşme imzalanmasına müteakip alımına başlanacak olup, 30.06.2020 tarihine kadar peyderpey olarak siparişler doğrultusunda alınacaktır. ürünler idarenin belirleyeceği yerlere yerinde teslimat yapacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : YAKUT MAHALLESİ FUAR KÜLTÜR PARKI İÇİ NO:7 KOCASİNAN/KAYSERİ
b) Tarihi ve saati : 20.12.2019 - 15:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İmalatçıya ait işletme onay belgesi veya İşletme kayıt belgesi

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
1.Adayın veya isteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır.
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen imalat yeterlilik belgesi,
e) Alım konusu malın gıda veya gıda ile temas eden madde ve malzeme olması durumunda gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretimini düzenleyen mevzuat çerçevesinde aday veya istekli adına düzenlenmiş ve alım konusu mal veya malların faaliyet konusu olarak belirlendiği Gıda Sicil Belgesi (Sertifikası) yada aday ve istekli adına ve teklif edilen ürüne ilişkin düzenlenen Gıda Üretim Sertifikası/Gıda Üretim İzin belgesi
f)Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine işilkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkli kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler
g) işletme tescil belgesi
2. ihaleye yetkili satıcı olarak katılacak istekliler
a)Yetkili satıcı olduğunu gösteren yetkili satıcılık belgesinin aslını veya noter tasdikli suretini teklif ekinde sunacaktır.
b) yetkli olduğu firmaya ait Gıda sicil belgesi,işletme onay veya kayıt belgesi


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar YAKUT MAHALLESİ FUAR KÜLTÜR PARKI İÇİ NO:7 KOCASİNAN/KAYSERİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR