ADİLE SADULLAH MERMERCİ POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

Et ve et ürünleri satın alınacaktır

ADİLE SADULLAH MERMERCİ POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00891850
Şehir : İstanbul / Sarıyer
Yayınlandığı Gazeteler

CUMHURİYET 09.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/551625
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
3 KALEM KIRMIZI ET VE 5 KALEM TAVUK ETİ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
04.12.2018 13:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
A blok idari bina 2 kat brifing salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ET VE ET ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

ADİLE SADULLAH MERMERCİ POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ3 KALEM KIRMIZI ET VE 5 KALEM TAVUK ETİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2018/551625
1-İdarenin
a) Adresi : GÜMÜSDERE MAHALLESİ POLİS KOLEJİ SOKAK 34450 SARIYER/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2122038709 - 2122038707
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma.asmpomem@egm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
3 KALEM KIRMIZI ET VE 5 KALEM TAVUK ETİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü Yemekhane deposu
c) Teslim tarihi : İdare adına Yemekhane Büro Amirliğince malların teslimatı istenilen tarihten en az 3 (üç) gün önce telefon veya faksla yapılacak mal siparişleri doğrultusunda peyder pey alım yapılacaktır. Muayene ve Kabul Komisyonunca red edilen malların yenileri 24 saat içerisinde Yüklenici tarafından getirilecektir. Bu sürenin tatil gününe rastlaması durumunda ilk iş günü teslimat yapılacaktır. Mal teslim zamanı hafta içi 08.30 ile 14.00 saatleri arasındadır. Hafta sonu ve resmi tatil günlerinde mal kabulü yapılmayacaktır. Yüklenici mal teslimi sırasında kendisi bulunmuyorsa noter onaylı vekaletnamesi olan vekili hazır bulunacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : A blok idari bina 2 kat brifing salonu
b) Tarihi ve saati : 04.12.2018 - 13:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Teklif edilen malların teknik şartnamede yeralan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla teklif edilen her bir ürün için yeterli miktarda ve ayrı ayrı numune, teknik bilgilerin yeraldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren dökümanlar, İşletme Onay Belgesi, Gıda Sicil Belgesi (Sertifikası), Gıda Üretim İzin Belgesinden istenilenlerin veya uygun olanların asılları veya noter onaylı suretleri ile fotoğraflar ayrı ayrı veya beraber; İhale Komisyonu karar aşamasında İhale Komisyonunca, Kesinleşen İhale Kararı onaylanmadan önce istenebilecektir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu kurumları, özel kurum ve kuruluşlara kırmızı et ve tavuk eti satımı yapıldığını gösterir faturalar, sözleşme örnekleri.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı A blok idari bina 3.kat satınalma bürosu adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar A blok idari bina 2 kat brifing salonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR