DİYARBAKIR E-TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU

Et ve et ürünleri satın alınacaktır

DİYARBAKIR E-TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00888512
Şehir : Diyarbakır
Yayınlandığı Gazeteler

DİYARBAKIR SÖZ 06.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/547941
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Spesiyal Piliç Budu: 20.000 kilo Piliç Derisiz Bonfile: 10.000 kilo Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Diyarbakır
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
11.12.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
ADALET BAKANLIĞI, Diyarbakır E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Mevlana Halit Mah. Barış Cad. 21080 Bağlar / Diyarbakır
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ET VE ET ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR
ADALET BAKANLIĞI, DİYARBAKIR E TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU


Piliç Eti alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2018/547941

1-İdarenin

a) Adresi

:

Mevlana Halit Mah. Barış Cad. 21080 Bağlar/DİYARBAKIR

b) Telefon ve faks numarası

:

4122365911 - 4122365939

c) Elektronik Posta Adresi

:

diyarbakir.etcik@adalet.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Spesiyal Piliç Budu: 20.000 kilo Piliç Derisiz Bonfile: 10.000 kilo
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

ADALET BAKANLIĞI, Diyarbakır E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

c) Teslim tarihi

:

Sözleşme tarihinden itibaren 31/12/2019 tarihine kadar Spesiyal Piliç Bud ile Piliç Derisiz Bonfile; teslimat programı yükleniciye aylık yazılı olarak verilecek, yüklenici teslimat programına uygun mesai gün ve saatleri içerisinde en geç saat: 11:00' a kadar idaremiz adresine teslim edilecektir. İdarenin ihtiyacına göre günlük peyder pey teslim alınacaktır. Teknik Şartnamede yazılı hükümler aynen uygulanacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

ADALET BAKANLIĞI, Diyarbakır E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Mevlana Halit Mah. Barış Cad. 21080 Bağlar / Diyarbakır

b) Tarihi ve saati

:

11.12.2018 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından istekli adına düzenlenmiş "İŞLETME ONAY BELGESİ" veya "İŞLETME KAYIT BELGESİ"
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

aa) İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
1) İstekli adına düzenlenen SANAYİ SİCİL BELGESİ,
2) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen KAPASİTE RAPORU,
3) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İMALAT YETERLİLİK BELGESİ,
4) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin YERLİ MALI BELGESİ,
Yukarıda belirtilen dört belgeden birinin ihalede verilmesi yeterli olacaktır.

bb) İstekli yetkili satıcısı veya yetkili temsilcisi ise; yetkili satıcısı veya yetkili temsilcisi olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
1) Bayilik Sözleşmesi,
2) Yetkili Satıcılık Sözleşmesi,
3) İmalatçı firma tarafından istekli adına verilmiş "Yetkili Satıcısı" olduğunu belirten firmaya ait yazı,
Yukarıda belirtilen üç belgeden birinin ihalede verilmesi yeterli olacaktır.


4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Her türlü Beyaz Et satışı kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı ADALET BAKANLIĞI, Diyarbakır E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ADALET BAKANLIĞI, Diyarbakır E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Mevlana Halit Mah. Barış Cad. 21080 Bağlar / Diyarbakır adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR