SUR ÇOCUK EVLERİ SİTESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Et ve et ürünleri alımı yapılacaktır

SUR ÇOCUK EVLERİ SİTESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00892018
Şehir : Diyarbakır / Sur
Yayınlandığı Gazeteler

DİYARBAKIR SÖZ 08.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
DİYARBAKIR OLAY 08.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/560249
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
6 Kalem Et ve Et Ürünleri Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Diyarbakır
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.11.2018 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Diyarbakır Sur Çocuk Evleri Sitesi Kıtıbıl Mah. Silvan Yolu 8.Km. Dicle Vadi Evleri No:198 Sur/DİYARBAKIR
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ET VE ET ÜRÜNLERİ MAL ALIMI YAPILACAKTIR
ÇOCUK EVLERİ SİTESİ- SUR AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


Et ve et ürünleri mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2018/560249

1-İdarenin

a) Adresi

:

Kıtıbıl Silvan Yolu 198/2 21280 Silvan Yolu SUR/DİYARBAKIR

b) Telefon ve faks numarası

:

412-3261220 - 4123261231

c) Elektronik Posta Adresi

:

sakirbulut@aile.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

6 Kalem Et ve Et Ürünleri Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

: Diyarbakır Sur Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü Kıtıbıl Mah. Silvan Yolu 8.Km. Dicle Vadi Evleri No:198 Sur/DİYARBAKIR

c) Teslim tarihleri

:

01.01.2019 - 31.12.2019 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde peyderpey teslim alınacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Diyarbakır Sur Çocuk Evleri Sitesi Kıtıbıl Mah. Silvan Yolu 8.Km. Dicle Vadi Evleri No:198 Sur/DİYARBAKIR

b) Tarihi ve saati

:

19.11.2018 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:

a) İşletme Kayıt Belgesi (Aslı veya Noter tasdikli sureti)
b) ) 2018 Yılı içinde Mezbaha kesim iznini teyit eden yetkili mercilerden alınmış onaylı belge (Aslı veya Noter tasdikli sureti)
c) Mezbahada kesim yapıldığına dair onaylı belge (Aslı veya Noter tasdikli sureti)


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı DİYARBAKIR Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne yatıracakları şartname bedeline ait alacakları makbuz karşılığında Sur Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü/Kıtıbıl Mah. Dicle Vadi Evleri Sitesi Silvan Yolu 8.Km. Sur/DİYARBAKIR adresinden temin edebilirler.adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Diyarbakır Sur Çocuk Evleri Sitesi Kıtıbıl Mah. Silvan Yolu 8.Km. Dicle Vadi Evleri No:198 Sur/DİYARBAKIR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR