ŞANLIURFA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Et ürünleri satın alınacaktır

ŞANLIURFA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/629287
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
KUZU ETİ : 1.000 KG, DANA ETİ : 1.350 KG, TAVUK FLETO :1.000 KG, TAVUK BAGET : 500 KG, KUZU KUYRUK: 70 KG, TAVUK SARMA :1.000 KG TAVUK BUT : 500 KG ve TAVUK BONFİLE:350 KG Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
ŞANLIURFA SGK İL MÜDÜRLÜĞÜ Paşabağı Mah. Adalet Cad. no:7/A 5.kat yemekhane
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
10.12.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
SGK İL MÜDÜRLÜĞÜ Paşabağı Mah. Adalet Cad. no:7/A ŞANLIURFA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı
TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

02.01.2020-31.12.2020 TARİHLERİ ARASI DANA ETİ, KUZU ETİ VE TAVUK ETİ ÜRÜNLERİ
SGK ŞANLIURFA İL MÜDÜRLÜĞÜ

02.01.2020-31.12.2020 TARİHLERİ ARASI DANA ETİ, KUZU ETİ VE TAVUK ETİ ÜRÜNLERİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/629287
1-İdarenin
a) Adresi : PAŞABAĞI MAH.ADALET CAD. NO:7/A 63000 HALİLİYE/ŞANLIURFA
b) Telefon ve faks numarası : 4143182777 - 4143131284
c) Elektronik Posta Adresi : Kejder@sgk.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : KUZU ETİ : 1.000 KG,
DANA ETİ : 1.350 KG,
TAVUK FLETO :1.000 KG,
TAVUK BAGET : 500 KG,
KUZU KUYRUK: 70 KG,
TAVUK SARMA :1.000 KG
TAVUK BUT : 500 KG ve
TAVUK BONFİLE:350 KG
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : ŞANLIURFA SGK İL MÜDÜRLÜĞÜ Paşabağı Mah. Adalet Cad. no:7/A 5.kat yemekhane
c) Teslim tarihi : Telefon ile sipariş edilen ürünler, en geç siparişi takip eden ertesi gün saat 07:30'a kadar teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : SGK İL MÜDÜRLÜĞÜ Paşabağı Mah. Adalet Cad. no:7/A ŞANLIURFA
b) Tarihi ve saati : 10.12.2019 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1- 5179 Sayılı Kanun gereği Çalışma İzni ve Gıda Sicil Belgesi almış işletmeler için 31.12.2013 sonuna kadar modernizasyon planı uygunluk belgesi
2- 5996 Sayılı Kanun gereği Gıda Kayıt veya Onay Belgesi
3- 5996 sayılı kanun kapsamında mezbahalarda kesim yapılacağına dair taahhütname
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. a)İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi
b)İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c)İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç)İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
d)İstekli adına düzenlenmiş ve alım konusu mal veya malların faaliyet konusu olarak belirlendiği Gıda Sicil Belgesi(Sertifikası) ya da istekli adına ve teklif edilen ürüne ilişkin düzenlenen Gıda Üretim Sertifikası/Gıda Üretim İzin Belgesi,
e)İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuatı uyarınca yetkili kurum ve kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler,
İstekliler imalatçı olduğunu yukarıdaki belgelerden birini sunarak tevsik edeceklerdir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar SGK İL MÜDÜRLÜĞÜ Paşabağı mah. Adalet cad. no:7/A ŞANLIURFA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 360 (üç yüz altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR