SAMSUN GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Et satın alınacaktır

SAMSUN GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00891635
Şehir : Samsun
Yayınlandığı Gazeteler

GAZETE GERÇEK 08.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/563855
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
9 KALEM ET ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
TOHM YEMEKHANESİ MUTFAĞINA
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
05.12.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
GENÇLİK HİZMETLER VE SPOR İL MÜD. ALİ RIZA BEY. BULV. NO.39 CANİK /SAMSUN
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR
SAMSUN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

9 KALEM ET ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/563855
1-İdarenin
a) Adresi : Yeni Mahalle Alirızabey Bulvarı No:39 55030 CANİK/SAMSUN
b) Telefon ve faks numarası : 3622381890 - 3622381895
c) Elektronik Posta Adresi : samsun@gsb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 9 KALEM ET ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : TOHM YEMEKHANESİ MUTFAĞINA
c) Teslim tarihi : . Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin isteği doğrultusunda başlanacaktır. Yüklenici işe başlama tarihinden itibaren TOHM yemekhanesine sipariş fişi karşılığında idarenin isteği doğrultusunda peyderpey 31.12.2019 tarihine kadar mal teslim edecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : GENÇLİK HİZMETLER VE SPOR İL MÜD. ALİ RIZA BEY. BULV. NO.39 CANİK /SAMSUN
b) Tarihi ve saati : 05.12.2018 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
1.İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından, adına düzelenen " kapasite Raporu"
2.İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından, adına düzenlenen " İmalat Yeterlilik Belgesi"
3.İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından, adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin " Yerli Malı Belgesi"
4.Alım konusu malın gıda veya gıda ile temas eden madde ve malzeme olması durumunda, gıda ve gıda ile temas madde ve malzmelerin üretimini düzenleyen mevzuat çerçevesinde istekli adına düzenlenmişi ve alım konusu mal veya malların faaliyet konusu olarak belişrlendiği " Gıda Sicil Belgesi (Sertifikası) ya da istekli adına ve teklif edilen ürüne ilişkin düzenlenen " Gıda Üretim Sertifikası/ Gıda Üretim İzin Belgesi".

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı GENÇLİK HİZMETLER VE SPOR İL MÜD. MUHASEBE SERVİSİ VEYA T.C ZİRAAT BANKASI SAMSUN MERKEZ ŞUBESİ. TR 75 0001 0002 9276 0250 04 adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar GENÇLİK HİZMETLER VE SPOR İL MÜD. ALİ RIZA BEY. BULV. NO.39 CANİK /SAMSUN SATIN ALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR