ESENLER KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ

Esenler Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine malzeme alımı

ESENLER KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01039168
Şehir : İstanbul / Esenler
Yayınlandığı Gazeteler

İSTANBUL 11.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/374834
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
31 Kalem Malzeme Alımı (4 Kalem Biyomedikal Sarf, 5 Kalem Tıbbi Sarf, 8 Kalem Ayniyat, 4 Kalem Kırtasiye ve Basılı Evrak, 10 Kalem Temizlik Malzemesi) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.08.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Esenler Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Havaalanı Mah. Taşocağı Cad. No:19 Esenler/İstanbul
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

4 KALEM BİYOMEDİKAL SARF, 5 KALEM TIBBİ SARF, 8 KALEM AYNİYAT, 4 KALEM KIRTASİYE VE BASILI EVRAK, 10 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI

İSTANBUL ESENLER KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ

Esenler KDCH Hastanesi İhtiyacı Olan 4 Kalem Biyomedikal Sarf, 5 Kalem Tıbbi Sarf, 8 Kalem Ayniyat, 4 Kalem Kırtasiye ve Basılı Evrak, 10 Kalem Temizlik Malzemesi Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/374834
1-İdarenin
a) Adresi : Havaalanı Mahallesi Taşocağı Caddesi No:19 Esenler / İstanbul
b) Telefon ve faks numarası : 0212 440 39 00 - 0212 629 13 03
c) Elektronik Posta Adresi : esenlerkdch.satinalma@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 31 Kalem Malzeme Alımı (4 Kalem Biyomedikal Sarf, 5 Kalem Tıbbi Sarf, 8 Kalem Ayniyat, 4 Kalem Kırtasiye ve Basılı Evrak, 10 Kalem Temizlik Malzemesi)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Hastanemiz Ayniyat Deposu ve Biyomedikal Deposuna ve Tıbbi Sarf Deposuna malzeme içeriğine göre Raf Teslimi yapılacaktır.
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacak olup 31.12.2019 tarihine kadar peyder pey siparişler çekilecek olup, hastane idaresi tarafından sipariş verilen miktar üzerinden, yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren (posta, faks veya e-mail), 10 (On) takvim günü içerisinde hastanemizin Ayniyat Deposuna, Biyomedikal Deposuna ve Tıbbi Sarf Deposuna malzeme içeriğine göre mesai saatleri içerisinde raf teslimi yapılacaktır. Sözleşme süresi 4 ay olarak belirtilse de sözleşme imzalanmasına müteakip işe başlanacak ve 31.12.2019 tarihinde sözleşme sona erecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Esenler Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Havaalanı Mah. Taşocağı Cad. No:19 Esenler/İstanbul
b) Tarihi ve saati : 26.08.2019 - 11.00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya
bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
a) Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri Kapsamında Olan Ürünler İçin;
1) İsteklilerin teklif ettikleri ürün ve firma kayıtları ihale tarihi itibariyle Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıt olmak zorundadır.
İstekli, Tedarikçi ise, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı tedarikçi numaralarını sunmak zorundadır. Tedarikçi firmalar ve bayileri ile yönetmelik kapsamındaki tüm ürünler ihale tarihi itibariyle Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı ve UBB/ÜTS'de "SAĞLIK BAKANLIĞINDAN ONAYLIDIR" ibaresi bulunmalıdır. Bu belgeleri sunmayan veya T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olmayan isteklilerin teklif ettiği ürünlerin alımı yapılmayacaktır. İstekliler, ürün numaralarını (barkod) ihale dosyası içinde sunacaklardır. Birim fiyat teklif cetvelindeki kısım ve sıra numarasını UBB/ÜTS çıktılarının üzerinde belirteceklerdir.
b) Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri Kapsamı Dışında Olan Ürünler İçin;
1) İstekli firma, Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği ve Vücut Dışında Kullanılan (invitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamı dışında olan malzemeler için üreticinin/ithalatçının teklif edilen malzemenin Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamı dışında olduğuna dair yazılı beyanını verecektir. (Kapsam Dışı Belgesi)
c) Yerli Malı Belgesi Sunulacak Ürünler İçin;
1) YERLİ MALI teklif eden istekliler, Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlanan "Orta ve Yüksek Teknoloji Sanayi Ürünleri Listesi’nden”, teklif ettikleri yerli malı ürünün ait olduğu branş kodunu (CPV KODUNU) ve Yerli Malı ibaresini mutlaka birim fiyat teklif cetvelinde belirteceklerdir. İsteklilerce sunulan YERLİ MALI BELGESİ’nin değerlendirmeye alınması için belge geçerlilik tarihinin, ihale tarihini kapsıyor olması gerekmektedir. "YERLİ MALI" belgelerini ihale dosyasında sunacak olan isteklilerin, belge üzerinde hangi kaleme ait olduğunu belirtmesi gerekmektedir. Yerli Malı Belgesinin, hangi kaleme ait olduğu belirtilmeyen belgeler değerlendirmeye alınmayacaktır.
http://www.kik.gov.tr/Duyuru/173/orta_ve_yuksek_teknolojili_sanayi_urunleri_listesi.html) "Yerli Malı" ibaresini mutlaka yazacaklar. İstekliler;
d) Diğer Malzemelere İlişkin Genel Hükümler;
1) İstekli firmalar, ihale dosyasında ihalemizin 1. Kalemi, 2. Kalemi, 3. Kalemi, 4. Kalemi, 5. Kalemi ve 8. Kaleminde yer alan ürünlere ait; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre hazırlanmış güvenlik bilgi formunu (MSDS) kuruma Türkçe olarak sunmalıdır. Ayrıca ilgili kalemlere ilişkin ISO, TSE belgesi ve Sağlık Bakanlığı onayı olmalıdır
2) İhalemizin 7. Kalemi, 14. Kalemi için; ISO, TSE ve Sağlık Bakanlığı onayı olmalıdır.
3) İhalemizin 12. Kalemi ve 13. Kalemi için, ISO, TSE belgesi olmalıdır.
4) İhalemizin 23. Kalemi olan “Hasta Transfer Sedyesi Transfer Kayacı/Rulosu” na ilişkin, garanti süresi 2 (iki) yıl olarak belirlenmiş olup, istekli firma tarafından, imalatçı firmanın vermiş olduğu güncel noter onaylı Garanti Belgesinin ihale dosyasında sunulması gerekmektedir.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
a) Teklif edilen ürünlerin teknik şartnameye uygunluğunu teyit etmek amacı ile teknik özelliklerinin ayrıntılı olarak belirtildiği "Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi" düzenleyerek ihale dosyası içinde sunacaklardır. Belgede tüm maddeler için karşılamaktadır, uymaktadır ibareleri ile belirtilecektir.
b) Teklif edilen her bir kalem için tanıtıcı katalog veya broşür vb. teknik dokümanlar ihale dosyası içinde sunacaklardır. Teknik şartnamede belirtilen özellikler kataloglarda madde madde işaretlenecektir.
c) İstekliler teklif ettikleri ürüne ilişkin teknik şartnameye birebir uygun olarak teknik şartnamede belirtilen şekilde numunelerini (İhale Komisyonu gerek gördüğü takdirde birden fazla numune isteyebilir.) ihale tarihi de dahil olmak üzere 3 (üç) iş günü içerisinde idaremiz Satın Alma birimine tutanakla birlikte teslim edeceklerdir. Teslim edilmeyen numunelerin teklifleri geçersiz sayılacaktır. Firmaların teklif ettikleri malzemelere ait numunelerin üstüne kaçıncı kaleme ait malzeme olduğu ve firmanın adı yazılmalıdır. Ayrıca isteklilerin teklif dosyasında verdikleri UBB numaraları ile teslim ettikleri numunelerin UBB numaralarının aynı olması gerekmektedir. Numunenin şartnameye uygunluk aşamasında denenmesi veya kullanılması halinde numune için ayrıca ücret ödenmeyecektir.
ç) Yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda kesinleşen ihale kararı firmalara tebliğinden itibaren (sözleşme imzalanan ve itiraz edilen numuneler hariç) 2 ( iki ) ay içerisinde teslim alınmayan numunelerden idaremiz sorumlu olmayacaktır.
d) Kırtasiye Malzemeleri için ürünlerin Teknik şartnameye uygunluğunun tespiti için numune getirilmesi zorunludur. Numuneler denenerek değerlendirilecektir. Gerektiğinde karar verebilmek için ikinci bir numune istenebilir. Teslim tutanağı ürün garanti süresi boyunca firma tarafından muhafaza edilecektir. Numuneler üzerinde ihale kayıt numarası, ihale sıra numarası, firma adı, telefon numarası kolay çıkmayacak ve silinmeyecek şekilde belirtilecektir.
e) Basılı Evrak Malzemeleri için numune getirilmeyecek olup; ihale sonrasında basılı evrak örnekleri hastanemiz ayniyat biriminde görülerek oluşturulan numuneler, numune değerlendirme komisyonuna sunulacak ve komisyon beğeni şartı aranacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde
on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Esenler Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Havaalanı Mah. Taşocağı Cad. No:19 Esenler/İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR