KONYA NUMUNE HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ

Enteral beslenme solüsyonu satın alınacaktır

KONYA NUMUNE HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00908360
Şehir : Konya
Yayınlandığı Gazeteler

KONYA POSTASI 03.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/617326
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2019 Yılı 26 Kalem Enteral Beslenme Solüsyonu Alım İhalesi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.12.2018 13:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Konya Numune Hastanesi İhale Eğitim Salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

2019 YILI 26 KALEM ENTERAL BESLENME SOLÜSYONU ALIM İHALESİ

KONYA NUMUNE HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


2019 Yılı 26 Kalem Enteral Beslenme Solüsyonu Alım İhalesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2018/617326

1-İdarenin

a) Adı

:

KONYA NUMUNE HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi

:

Ferhuniye Mah. Hastane Cad. No:22 SELÇUKLU/KONYA

c) Telefon ve faks numarası

:

3322215536-2212510 - 3322215552

ç) Elektronik Posta Adresi

:

konyadhs20.satinalma@saglik.gov.tr

d) İhale dokümanının görülebileceği adres

:

Konya Numune Hastanesi Yeni Hizmet Binası İhale Birimi

e) İhale dokümanının görülebileceği / görülüp e-imza kullanılarak indirilebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu işin/alımın

a) Adı

:

2019 Yılı 26 Kalem Enteral Beslenme Solüsyonu Alım İhalesi

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

2019 Yılı 26 Kalem Enteral Beslenme Solüsyonu Alım İhalesi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Konya Numune Hastanesi Eczane Deposuna Teslim Edilecektir.

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşme imzalandıktan sonra teslimatlar Eczane Deponun siparişi doğrultusunda peyderpey olarak 10 (on) gün içinde teslim edilecektir. Siparişler fax ve/veya iadeli posta yoluyla yapılacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

27.12.2018 - 10:00

b) e-anahtar gönderme zaman aralığı

:

27.12.2018 10:00 - 27.12.2018 13:30

c) e-tekliflerin açılacağı tarih ve saat

:

27.12.2018 - 13:30

ç) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Konya Numune Hastanesi İhale Eğitim Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için e-teklifleri kapsamında standart forma uygun teklif mektubu ve eklerini sunmaları ve geçici teminat ile ihaleye katılım ve yeterlik kriterlerini karşılayan belgelerine ilişkin bilgileri teklif mektubu ekinde yer alan yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtmeleri gerekir:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
Ecza Deposu ve/veya imalatçı ve/veya ithalatçı firmalar girebilir. İsteklinin ilaç deposu olması halinde Sağlık Bakanlığı Ecza Deposu Ruhsatı, imalatçı olması halinde imalatçı olduğunu gösteren belgelerin aslı veya noter onaylı sureti, ithalatçı olması halinde ise ithalatçı olduğunu gösteren belgelerin “ÜRÜN İMAL VE İTHAL İZİN BELGESİ”ne ait bilgileri e-teklif kapsamında YETERLİLİK BİLGİLERİ TABLOSUNA yüklenecektir ve teklif değerlendirme sürecine geçtikten sonra idari şartnamenin 7.9. maddesine uygun olarak idaremizin belirlediği tarihe kadar ihale komisyonuna sunulacaktır; bu belgeye ait bilgileri e-teklif kapsamında YETERLİLİK BİLGİLERİ TABLOSUNA yüklemeyen veya istenilen sürede sunmayan isteklilerin teklifi değerlendime dışı bırakılacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

e-teklif kapsamında YETERLİLİK BİLGİLERİ TABLOSUNA bilgileri yüklenen belgeler ile idari şartnamenin 48. maddesinde istenen belgeler en geç ihale tarihinden 2 (iki) iş günü içinde idari şartnamenin 7.9. maddesine uygun olarak ihale komisyonuna teslim edilecektir. Teslim etmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. TEKLİF VEREN TÜM İSTEKLİLER YETERLİLİK BİLGİLERİ TABLOSUN GEÇİCİ TEMİNATLARIN TUTARINI VE GEÇERLİLİK TARİHLERİNİ(NAKİT TEMİNATLAR HARİÇ) BELİRTECEKLERDİR.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve indirilmesi:
İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda beyan usulü ile hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. e-anahtarlar; ihale tarih ve saatinden sonra, e-tekliflerin açılacağı tarih ve saate kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, hizmet/mal kalemi- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir hizmet/mal kalemi miktarı ile bu hizmet/mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat mektupları Kurumla “EKAP Üzerinden Online Bilgi Alışverişine Yönelik İşbirliği Yapılmasına Dair Protokol” imzalamış olan bankalardan alınacak ve mektuba banka tarafından verilen ayırt edici numara yeterlik bilgileri tablosunda belirtilecektir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
Bu ihalede aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmayacak ve ihale teklif fiyatı en düşük geçerli teklif sahibi istekli üzerinde bırakılarak sonuçlandırılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR