MARMARA BELEDİYELER BİRLİĞİ

Elektronik malzeme satın alınacaktır

MARMARA BELEDİYELER BİRLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00945740
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

İSTANBUL 13.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İTTİFAK 13.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/58856
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2 Adet Masaüstü Tümleşik Bilgisayar, 2 Adet 14 inç, 1 Adet 17.3 inç Notebook, 2'şer Adet Fotoğraf Düzenleme Lisansı, 4 Adet Klavye Mouse Seti, 1'er Adet Lazer Yazıcı, Masaüstü Yazıcı, Masaüstü Tarayıcı, Isı Nem Takip Cihazı, Kulaklık Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.02.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Sarıdemir Mah. Ragıp Gümüşpala Cad. No:10 Eminönü-Fatih/ İstanbul
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MUHTELİF ELEKTRONİK MALZEME ALIMI İŞİ

MARMARA BELEDİYELER BİRLİĞİ

Muhtelif Elektronik Malzeme Alımı İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/58856

1-İdarenin
a) Adresi : SARIDEMİR MAHALLESİ RAGIP GÜMÜŞPALA CADDESİ NO: 10 34134 EMİNÖNÜ FATİH/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124021900 - 2124021955
c) Elektronik Posta Adresi : info@marmara.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2 Adet Masaüstü Tümleşik Bilgisayar, 2 Adet 14 inç, 1 Adet 17.3 inç Notebook, 2'şer Adet Fotoğraf Düzenleme Lisansı, 4 Adet Klavye Mouse Seti, 1'er Adet Lazer Yazıcı, Masaüstü Yazıcı, Masaüstü Tarayıcı, Isı Nem Takip Cihazı, Kulaklık
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Sarıdemir Mah. Ragıp Gümüşpala Cad. No:10 34134 Eminönü-Fatih/ İstanbul
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 15 (on beş) takvim günü içinde mal teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Sarıdemir Mah. Ragıp Gümüşpala Cad. No:10 Eminönü-Fatih/ İstanbul
b) Tarihi ve saati : 20.02.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını teklifleri ekinde vereceklerdir.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı Sarıdemir Mah. Ragıp Gümüşpala Cad. No:10 Eminönü-Fatih/ İstanbul adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Sarıdemir Mah. Ragıp Gümüşpala Cad. No:10 Eminönü-Fatih/ İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR