TCDD HAYDARPAŞA LİMAN İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Elektronik malzeme alım ihalesi

TCDD HAYDARPAŞA LİMAN İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00364913
Şehir : İstanbul / Kadıköy
Yayınlandığı Gazeteler

DÜNYA 17.06.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) HAYDARPAŞA LİMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Kayıt No
:
2016/224625
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Dokuz Kısım Elektronik Malzeme
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
13.07.2016 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
HAYDARPAŞA LİMAN İŞLETMESİ TOPLANTI SALONU
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ELEKTRONİK MALZEME SATIN ALINACAKTIR

T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) HAYDARPAŞA LİMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Yolcu Salonu Elektronik Malzeme Temini alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/224625

1-İdarenin

a) Adresi

:

SELIMIYE HAREM ISKELE CADDESI harem ÜSKÜDAR/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası

:

2163488020 - 2163451705

c) Elektronik Posta Adresi

:

alizengin@tcdd.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Dokuz Kısım Elektronik Malzeme
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Haydarpaşa Limanı RO-RO Sahası

c) Teslim tarihi

:

Sözleşme imzalandıktan sonra tek partide 20 gün içinde teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

HAYDARPAŞA LİMAN İŞLETMESİ TOPLANTI SALONU

b) Tarihi ve saati

:

13.07.2016 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

Teknik Şartnamelerde belirtilen Teslim edilecek malzemelerle ilgili gereken belgeler ilgili kuruluşlardan yüklenici tarafından alınarak malzemelerle birlikte Kontrol Heyetine teslim edilecektir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

Dizel jeneratör setinin garanti süresi, 24 ay olacaktır.

Satıcı firma en az 10 (on) yıl süre ile yedek parça temin etmeyi garanti edecektir.

Garanti süresi içerisinde işçilik ve malzeme hatalarından doğacak bilumum arıza ve aksaklıklardan satıcı firma sorumlu olacaktır. Ancak yanlış bakım ve işletmeden dolayı meydana gelecek arıza ve aksaklıklar garanti kapsamı dışında kabul edilecektir.

Garanti süresi içerisinde satıcı, garanti kapsamındaki arızaların giderilmesinde kullanılacak yedek parça ve malzemeleri bedelsiz olarak verecektir.

Garanti süresi içerisinde yapılacak periyodik bakımlar ve değişen standart ve yedek parça değişimleri ücretsiz yılda en az 1 kez malzemeli olarak yapılacaktır. Standart sarf ve yedek malzemelerin dışında değişmesi zorunlu malzemeler Kurumumuz yetkili elemanının onayını müteakip değişecektir.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Yüklenici, kullanılan sistem, ekipmanlar ve tüm cihazlar için yazılı markalar kullanılması durumunda ilgili cihazların kataloglarını İdareye sunmalıdır. Bunlar İdarece görüldükten sonra malzeme inşaata nakledilecektir. Yüklenici, kullanılan cihaz, sistem ve ekipmanlara ait broşür, referans listesi, seçim tablosu, bilgisayar çıktısı ve kullanım kılavuzunu da beraberinde verecektir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Sözkonusu malzemelerin montajı yapılmış çalışır vaziyette teslim edilmiş olan tüm iş deneyim belgeleri kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin 5., 1., 2.kısımlarında %1(Bir ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 300 TRY (Türk Lirası) karşılığı HAYDARPAŞA LİMAN İŞLETMESİ ALIM SATIM KOMİSYONU BÜROSU adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar HAYDARPAŞA LİMAN İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR