HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Elektronik izleme sistemi satın alınacaktır

HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01065962
Şehir : Ankara / Çankaya
Semt-Mahalle : YÜCETEPE MAH. / MALTEPE
Yayınlandığı Gazeteler

ANADOLU 15.10.2019
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/492194
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
ELEKTRONİK İZLEME SİSTEMİ (14 KALEM MAL )ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
08.11.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yücetepe Mah. 85. Cd. No: 8 Çankaya / ANKARA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ELEKTRONİK İZLEME SİSTEMİ ALIMI
BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ


ELEKTRONİK İZLEME SİSTEMİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/492194

1-İdarenin
a) Adresi : Yücetepe Mahallesi 85.Cadde 8 ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 03122317360 - 03122325295
c) Elektronik Posta Adresi : bilgiislem@hbv.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : ELEKTRONİK İZLEME SİSTEMİ (14 KALEM MAL )ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
c) Teslim tarihi : İdare ile Yüklenici arasında yapılan sözleşmenin ardından, kurulum işlemlerine başlayacak ve bu tarihten itibaren 90 gün içinde tüm işleri tamamlamış olup sistemi çalışır şekilde İdare’ye teslim edecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yücetepe Mah. 85. Cd. No: 8 Çankaya / ANKARA
b) Tarihi ve saati : 08.11.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
İş kapsamda; Kamera, İç ortam ağ anahtarı ve Kayıt ve İzleme Yazılımı için üreticiler tarafından, Monitör, Sunucu Kayıt Cihazı Tip-1, Tip-2 ve İş istasyonu için üreticinin yetkili distribütörü tarafından ihale konu işe atfen düzenlenmiş “Sistem Kurulum, Eğitim, Teknik Servis ve Bakım Yetki Belgesi” teklif dosyasında sunulacaktır.
4.3.2.
4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
Kamera ve Yazılıma ait ONVIF üyelik durumunu belirtir web sayfası çıktısı veya apostil kaşeli belge teklif ekinde sunulacaktır.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Teknik şartnameye teknik hususların sözleşme öncesi kontrol edilebilmesi için cevaplar verilecektir. Şartname cevapları teknik şartname sırasına uygun ve ürün teknik broşüründe ilgili maddenin işaretlenmesi şeklinde olacaktır. Tüm ürünlerin marka ve modelini gösterir liste teklif ekinde sunulacaktır. Teknik şartların sağlanamaması durumunda isteklinin teklifi geçersiz sayılacaktır.
İstekli, şartnameye cevap yazarken her bir maddeye sırasıyla önce orijinal halini, hemen altına da “Okunmuş, anlaşılmış ve aynen kabul edilmiştir.” ibaresi ile varsa ek açıklamasını yazacaktır. İstekli, sağlayacağı ürünlerin tüm teknik özelliklerini içeren dokümanları ve broşürleri teklif ekinde sunacaktır. Yüklenici, doküman ve/veya broşürlerde teklif ettiği ürünü açık olarak belirtecektir. Yüklenici, orijinal katalog yerine bunların fotokopilerini, üreticisinin internet sayfasından alınmış renkli ya da siyah/beyaz çıktıları verebilir. Ürünlerin Türkiye'deki dağıtıcısının, bayisinin, Türkiye temsilciliğinin vs. internet sayfalarındaki bilgiler, referans olarak kabul edilmeyecektir. İdare, tekliflerin değerlendirilmesi sırasında ek açıklama isteme hakkına sahiptir.
Şartnamede yer alan tüm elektronik cihazlara ilişkin, ilgili bilgi, belge veya broşürler(İngilizce/Türkçe) teklif ekinde yer alacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yücetepe Mah. 85. Cd. No: 8 Çankaya / ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR