ALTI EYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Elektrik ve sulama malzemeleri satın alınacaktır

ALTI EYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01153760
Şehir : Balıkesir
Yayınlandığı Gazeteler

HABERCİ 20.03.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
İhale Kayıt No
:
2020/150076
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1. KISIM 123 KALEM ELEKTRİK MALZEMESİ ALIMI 2. KISIM 50 KALEM SULAMA MALZEMESİ ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
16.04.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Balıkesir Altıeylül Belediye Hizmet Binası Destek Hizmetleri Müdürlüğü 4.Kat
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

2020 YILI PROJE KAPSAMINDAKİ PARKLARIN ELEKTRİK VE SULAMA SİSTEMLERİNİN MALZEME ALIMLARI VE MEVCUT BULUNAN PARK VE YEŞİL ALANLARIMIZ İLE HİZMET BİNALARININ BAKIM VE KONTROLLERİNDE KULLANILACAK MAL ALIMI

ALTIEYLÜL BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

2020 Yılı Proje Kapsamındaki Parkların Elektrik Ve Sulama Sistemlerinin Malzeme Alımları Ve Mevcut Bulunan Park Ve Yeşil Alanlarımız İle Hizmet Binalarının Bakım Ve Kontrollerinde Kullanılacak Mal Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2020/150076
1-İdarenin
a) Adı : ALTIEYLÜL BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Eski Kuyumcular Mah. Yeşilyol Sok. No:5 D:1 KARESİ/BALIKESİR
c) Telefon ve faks numarası : 2662410010 - 2662394444
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 2020 Yılı Proje Kapsamındaki Parkların Elektrik Ve Sulama Sistemlerinin Malzeme Alımları Ve Mevcut Bulunan Park Ve Yeşil Alanlarımız İle Hizmet Binalarının Bakım Ve Kontrollerinde Kullanılacak Mal Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : 1. KISIM 123 KALEM ELEKTRİK MALZEMESİ ALIMI 2. KISIM 50 KALEM SULAMA MALZEMESİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Balıkesir Altıeylül Belediyesi sınırları içerisinde İdare tarafından belirlenen yere teslim edilecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlandıktan sonra ihtiyaca göre, idarenin isteği doğrultusunda yüklenici firmaya sipariş verilmek sureti ile 10 gün içerisinde günlük,haftalık veya aylık olarak peyder pey mal teslimi yapılacaktır. İşin bitiş tarihi 31/12/2020 yi geçmeyecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmeye müteakip işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 16.04.2020 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Balıkesir Altıeylül Belediye Hizmet Binası Destek Hizmetleri Müdürlüğü 4.Kat

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 (yüzde bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR