SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Elektrik sarf malzemesi satın alınacaktır

SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01065090
Şehir : İstanbul / Silivri
Yayınlandığı Gazeteler

HÜRHABER 11.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/499788
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
225 Kalem Elektrik Sarf Malzemesi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
05.11.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Silivri Belediyesi Meclis Salonu - Alibey Mah. Turgut Özal Bulvarı No:3 Silivri / İstanbul
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ELEKTRİK SARF MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
SİLİVRİ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


2019-2020 yılı faaliyetleri doğrultusunda parklar, refüjler ve benzeri genel aydınlatmalar ile hizmet binalarında ihtiyaç halinde kullanılmak üzere 225 kalem elektrik sarf malzemesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/499788
1-İdarenin
a) Adresi : ALIBEY MAH. TURGUT ÖZAL BULVARI 3 34570 SİLİVRİ/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124442047 - 2127288290
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@silivri.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 225 Kalem Elektrik Sarf Malzemesi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Silivri Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Deposu
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 30 gün içerisinde idarenin deposuna teslim edilecektir. İhale sonrasında idareye malzemeleri teslim etmeden önce, idarenin belirleyeceği malzemelerin numunelerini sunacaktır. İdare tarafından numuneler onay belgesi ( tutanak ) ile onaylandıktan sonra yüklenici malzemeleri numunelere uygun şekilde idareye teslim edecektir. Ürün teslimi hafta içi mesai saatleri içerisinde Silivri Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından gösterilen depoya olacak teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Silivri Belediyesi Meclis Salonu - Alibey Mah. Turgut Özal Bulvarı No:3 Silivri / İstanbul
b) Tarihi ve saati : 05.11.2019 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Yüklenici firma teklif verdiği ürünlerin markasını ve tiplerini (varsa kod numaraları ile) gösterir listeyi teklif sıra numarasına göre teklif zarfında idareye sunacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Silivri Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü - Alibey Mah. Turgut Özal Bulvarı No:3 Silivri / İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR