ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Elektrik malzemesi satın alınacaktır

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01158292
Şehir : Ankara / Altındağ
Yayınlandığı Gazeteler

ANAYURT 09.04.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Kayıt No
:
2020/181266
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
76 Kalem Elektrik Malzemesi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
30.04.2020 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Zübeyde Hanım Mahallesi Turgut Özal Bulvarı Altındağ Belediyesi Fen İşleri Kampüsü Akköprü Altındağ ANKARA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ELEKTRİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
ALTINDAĞ BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ


Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan muhtelif parklarda kullanılmak üzere "Elektrik Malzemesi Alım İşi" alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/181266

1-İdarenin
a) Adresi : Zübeyde Hanım Mahallesi Turgut Özal Bulvarı Altındağ Belediyesi Fen İşleri Kampüsü Akköprü Altındağ ANKARA ALTINDAĞ/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3125070120 - 3123418464
c) Elektronik Posta Adresi : cevrekoruma@altindag.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 76 Kalem Elektrik Malzemesi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Tüm mal ve malzemeler Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Ambarına teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : İdare tarafından talep edilecek malzemeler yüklenici firmaya bildirilecektir. Yüklenici firma mal ve malzemeleri 10 gün içerisinde Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ambarına teslim edecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Zübeyde Hanım Mahallesi Turgut Özal Bulvarı Altındağ Belediyesi Fen İşleri Kampüsü Akköprü Altındağ ANKARA
b) Tarihi ve saati : 30.04.2020 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İhaleye katılacak firmalar, ihale gününden önce Teknik Şartname’de özellikleri belirtilen malların birer numunesini İdaremiz’de göreceklerdir. Söz konusu numuneleri gördüklerine ve ihale üzerlerinde kalması durumunda İdaremiz numunelerine uygun malzemeleri teslim edeceklerini bildiren bir Tutanak düzenlenecek ve bu tutanak İdare Görevlisi ve Firma Yetkilisi tarafından imzalanacaktır. İmzalanan “Numune Görüldü Tutanağı”nın ihaleye katılacak olan firmalar tarafından teklif zarfı içerisinde sunulması zorunludur.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Zübeyde Hanım Mahallesi Turgut Özal Bulvarı Altındağ Belediyesi Fen İşleri Kampüsü Akköprü Altındağ ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR