SULTAN ABDÜLHAMİD HAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Elektrik malzemesi satın alınacaktır

SULTAN ABDÜLHAMİD HAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/188399
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
TEKNİK BİRİM VE BİLGİ İŞLEM İÇİN 8 KALEM ELEKTRİK MALZEMESİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
30.04.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Selimiye Mah. Tıbbiye Cad. Üsküdar/İstanbul
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SULTAN ABDÜLHAMİD HAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

TEKNİK BİRİM VE BİLGİ İŞLEM İÇİN 8 KALEM ELEKTRİK MALZEMESİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası: 2019/188399

1-İdarenin
a) Adresi:SELIMIYE MAH. TIBBIYE CAD. 34668 ÜSKÜDAR/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası:2165422020 - 2165422192
c) Elektronik Posta Adresi :istanbuleah33.idmi@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :TEKNİK BİRİM VE BİLGİ İŞLEM İÇİN 8 KALEM ELEKTRİK MALZEMESİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri:Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi Deposu
c) Teslim tarihi:Sözleşmenin imzalanmasını takip eden günden itibaren 30 (OTUZ) takvim günü içinde monte edilerek çalışır vaziyette teslim edilecektir. Malın tamamı 1 (bir) defada teslim edilebileceği gibi her bir kalem miktarı bölünmemek kaydıyla teslim edilebilir. 10.3.2. Yüklenici sözleşmenin imzalanmasını müteakip mal teslimatı öncesinde ilgili depoya müracaat ederek , kendisine bildirilen tarih ve saatte mallarını teslim edebilecektir. 10.3.3 Teslimatlar iş günü ve iş saatlerinde yapılır. Taahhüt edilen malın son teslim günü tatil gününe tesadüf ettiği taktirde teslimat tatili müteakip ilk iş gününde yapılacaktır. Bundan dolayı gecikme cezası alınmaz. Tatil gününe rastlayan teslimatlar tatil gününü takip eden mesai gününde yapılmaz ise sözleşme tasarısının 34 üncü maddesi hükümleri uygulanır. 10.3.4. Muayenede geçen süreler teslim süresinden sayılmayacaktır.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Selimiye Mah. Tıbbiye Cad. Üsküdar/İstanbul
b) Tarihi ve saati :30.04.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Teklif edilen ürün / ürünlere ait TSE belgesi veya Türk Standartları Enstitüsü(TSE)’den alınan uygunluk Raporu veya TSEK(Kalite Uygunluk) Belgesi veya EN (Avrupa Standardına uygunluk) Belgesi veya FDA belgesi veya Ürün üzerinde CE/e//E işareti ve bu işaretlerle ilgili belgelerden herhangi bir tanesi teklif ekinde İhale Komisyonuna sunulacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
Yerli üretimlerde üretici firmanın, ithal ürünlerde ise ithalatçı firmanın TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi teklif dosyası içerisinde verilecektir.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler, teklif edilen kaleme ait teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla, teknik bilgilerin yer aldığı orjinal katalog (CD Ortamında da olabilir), teknik şartnamenin her bir maddesini ayrı ayrı belirterek teknik şartnameye cevaplarını ve açıklamalarını içeren dokümanları ihale işlem dosyasında sunacaklardır. Teknik Şartname özellikleri kataloglarda işaretleyerek aşağıdaki tabloya göre düzenleyeceklerdir.

Sıra No Referans katalog No Teklif Edilen katalog No Marka Ürün Açıklaması Miktar Katalog Sayfa No Ürün Barkod No

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi Satınalma Birimi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Sultan Abdülhamid Han Eğitim Araştırma Hastanesi Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR